. 2008; 38(6): 464-467

The Efficacy of Postoperative Topical Mitomycin C in the Treatment of Conjunctival Surface Neoplasia

Hülya Gökmen Soysal1, Zeliha Yazar2
1Ankara Oncology Education And Research Hospital, Ophthalmology Department, Ankara
2Ankara Numune Education And Research Hospital, Ophthalmology Department-ıı, Ankara

PURPOSE: To report the efficacy and reliability of postoperative topical mitomycin C 0.02 % in the treatment and preventing local recurrences of conjunctival surface neoplasia.
Material - METHODS: Excisional biopsies were performed to the patients who clinically diagnosed as primary conjunctival surface tumor. Sixteen patients with histologically proven conjunctival malignant neoplasia and had neoplastic cells in at least one of the surgical borders, were involved in this study. Patients were treated with topical mitomycin C 0.02 % four times a day, for 14 days.
RESULTS: Nine patients were women, 7 patients were men. The mean age was 59.1 (range; 19-77). Histopathological diagnosis was malignant melanoma in 4 cases, squamous cell carcinoma in 6 cases and intraepithelial neoplasia in 6 cases. Three patients had a history of previous recurrence. Clinically all of the patients were disease free after the topical mitomycine C treatment. No recurrence was observed after a mean follow up time of 29 (range; 10-72) months. The side effects of topical mitomycin C included conjunctival hyperemia (12 cases), photophobia (8 cases), punctate epithelial keratitis (4 cases) and erithema of the eyelid skin (3 cases).
CONCLUSION: The use of postoperative mitomycin C 0.02 % is an effective and well tolerated method of treatment to prevent recurrences in patients with incompletely excised conjunctival surface neoplasms.

Keywords: Carcinoma, conjunctiva, malignant, melanoma, mitomycine C


Konjonktiva Yüzeyel Malign Tümörlerinin Tedavisinde Postoperatif Topikal Mitomisin C’nin Etkinliği

Hülya Gökmen Soysal1, Zeliha Yazar2
1Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Göz Kliniği, Ankara

AMAÇ: Konjonktivanın yüzeyel malign tümörlerinde postoperatif % 0.02’lik topikal mitomisin C kullanımının tedavide ve lokal nüksleri önlemedeki etkinlik ve güvenilirliğini değerlendirmek.
GEREÇ - YÖNTEM: Klinik olarak konjonktiva yüzeyinde birincil malign tümör düşünülen hastalara tanı ve tedavi amaçlı kitle eksizyonu yapıldı. Bunlardan histopatolojik olarak malign tümör tanısı alan ve en az bir cerrahi sınırda tümör devamlılığı veya cerrahi sınıra çok yakın tümör hücresi varlığı gösterilen 16 hasta çalışmaya alındı. Hastalara postoperatif topikal % 0.02’lik mitomisin C, 14 gün boyunca, günde 4 kez topikal olarak uygulandı.
BULGULAR: Dokuz kadın, 7 erkekten oluşan 16 hastanın yaşları, 19 ila 77 (ort: 59.1) arasında değişmekteydi. Histopatolojik tanılar 4 olguda malign melanom, 6 olguda yassı hücreli karsinom, 6 olguda intraepitelyal karsinom olarak dağılmaktaydı. Üç olguda yineleme öyküsü mevcuttu. Tedavi sonrası tüm olgularda klinik olarak tam iyileşme saptandı. Olgular, ortalama 29 ay (10-72 ay) izlendi. Bu süre sonunda hiç bir olguda rekürens saptanmadı. Tedavi sırasında oluşan yan etkiler 12 olguda konjonktival hiperemi ve irritasyon bulguları, 8 olguda fotofobi, 4 olguda punktat epitelyal keratit ve 3 olguda kapak cildinde eritem şeklindeydi.
SONUÇ: Topikal % 0.02’lik mitomisin C, konjonktiva yüzeyinin malign tümörlerinde, cerrahi sınırlarda tümör varlığında postoperatif olarak kullanıldığında tedavide ve rekürensleri önlemede yeterli etkinliğe sahip olan ve iyi tolere edilebilen bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Karsinoma, konjonktiva, malign, melanoma, mitomisin C.


Hülya Gökmen Soysal, Zeliha Yazar. The Efficacy of Postoperative Topical Mitomycin C in the Treatment of Conjunctival Surface Neoplasia. . 2008; 38(6): 464-467

Corresponding Author: Hülya Gökmen Soysal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar