Ağrı. 2020; 32(3): 128-139 | DOI: 10.14744/agri.2020.99710  

Can conscious guilt feelings incite nocebo pain?

Kutlu Kağan Türkarslan, Deniz Canel Çınarbaş
Department of Psychology, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Objectives: Psychodynamically, chronic pain problems with no organic cause have been conceptualized as a punishment through physical pain for guilt feelings. This study aimed to investigate the effects of conscious guilt feelings on nocebo pain responses and whether the resultant nocebo pain would affect conscious guilt feelings in the form of expiation through the pain.
Methods: An experiment was conducted with 100 participants. There were two independent variables, which were guilt induction (guilt-no guilt) and nocebo manipulation (nocebo-no nocebo). Nocebo manipulation was done by telling the participants that they would receive electricity from an EEG cap. In addition, they watched a video in which a confederate imitates having pain during the procedure. There were two dependent variables, guilt feelings, and experienced pain. Guilt feelings were measured using Positive and Negative Affect Scale twice, once after guilt induction and once after nocebo pain manipulation. Subjective pain scores were measured by using a basic 0 to 10 visual pain scale, on which the participants reported how much pain they experienced.
Results: The findings revealed that only the main effect of nocebo was significant.
Conclusion: The participants reported mild headaches in the absence of any physical stimulation after nocebo manipulations. The effect was observed in a standard laboratory environment. Non-physical nocebo pain induction could create pain, but conscious guilt induction did not increase the amount of reported nocebo pain, and resultant pain did not function as a punishment. Limitations and implications of the study were discussed.

Keywords: Expectation, guilt; headache; nocebo effect; punishment.


Suçluluk duyguları nosebo ağrı tepkilerini güçlendirebilir mi?

Kutlu Kağan Türkarslan, Deniz Canel Çınarbaş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara

Amaç: Organik sebepleri tespit edilemeyen kronik ağrı problemleri psikodinamik literatürde, kişinin fiziksel ağrıyı kullanarak hissettiği suçluluk duyguları sebebiyle kendisini cezalandırması orası olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu çalışmanın amaçları bilinçli suçluluk duygularının nocebo ağrılarının oluşumu üzerindeki etkilerinin ve ortaya çıkan nocebo ağrılarının bilinçli suçluluk duyguları üzerindeki etkisinin incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada deney 100 katılımcı ile yürütülmüştür. Çalışmanın suçluluk uyandırılması ve nocebo manipülasyonu olmak üzere iki bağımsız değişkeni vardır. Nocebo manipülasyonu katılımcılara başlarında taktıkları bir EEG şapkasından kendilerine elektrik verileceğinin söylenmesi ve ağrı çekiyormuş gibi taklit yapan bir katılımcının bu prosedürü gerçekleştirirken ki videosunun izletilmesiyle yapılmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkenleri suçluluk duyguları ve nocebo manipülasyonu sonrası deneyimlenen ağrıdır. Suçluluk duygularını Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği kullanılarak ilk olarak suçluluk uyandırılması sonrası, daha sonra nocebo manipülasyonu sonrası iki kere ölçülmüştür. Suçluluk duyguları katılımcılara ne kadar ağrı hissettiklerini 0 ile 10 arasında göstermelerini isteyen basit görsel bir ölçekle ölçülmüştür.
Bulgular: Yapılan analizler sonucu sadece nocebo değişkeninin ana etkisi anlamlı bulunmuştur.
Sonuç: Katılımcılar herhangi bir fiziksel uyarıma maruz kalmadan hafif baş ağrısı deneyimlediklerini rapor etmişlerdir. Bu etki standart bir laboratuvar ortamında gözlemlenmiştir. Bilinçli suçluluk duygularının hissedilen nocebo ağrısını üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı bulunmuştur. Ayrıca ortaya çıkan nocebo ağrısı bir cezalandırma işlevi gördüğünü hipotezi de desteklenememiştir. Çalışmanın kısıtlılıkları ve implikasyonları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beklenti, suçluluk; baş ağrısı; nocebo etkisi; cezlandırma.


Kutlu Kağan Türkarslan, Deniz Canel Çınarbaş. Can conscious guilt feelings incite nocebo pain?. Ağrı. 2020; 32(3): 128-139

Corresponding Author: Kutlu Kağan Türkarslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar