Ağrı. 2020; 32(3): 140-146 | DOI: 10.14744/agri.2019.97759  

A comparison of the ultrasound-guided modified-thoracolumbar interfascial plane block and wound infiltration for postoperative pain management in lumbar spinal surgery patients

Mürsel Ekinci1, Bahadır Çiftçi1, Erkan Cem Çelik2, Ahmet Murat Yayık2, Alican Tahta3, Yunus Oktay Atalay1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, Mega Medipol University Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
3Department of Neurosurgery, İstanbul Medipol University, Mega Medipol University Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: Pain management is an important issue following lumbar spinal surgery. Wound infiltration is a technique that a local anesthetic solution is infiltrated into the tissues around the surgical area. Previous studies reported that US-guided modified thoracolumbar interfacial plane (mTLIP) block after lumbar spinal surgery provided effective analgesia. In this study, we aimed to compare the analgesic efficacy of the US-guided mTLIP block and wound infiltration following lumbar disc surgery.
Methods: 60 patients aged 18–65 years, ASA classification I–II, and scheduled for lumbar disc surgery under general anesthesia were included in the study. US-guided mTLIP block was performed via the lateral approach in group T (n=30), and wound infiltration was performed in group W (n=30). Opioid consumption, postoperative pain scores and adverse effects of opioids, such as allergic reactions, nausea, and vomiting, were recorded.
Results: Opioid consumption and the use of rescue analgesia were significantly lower in group T in all the postoperative periods (1, 2, 4, 8, 16, and 24 h) (p<0.05). The VAS scores for pain during mobility and while at rest were significantly lower in group T than those in group W 8 h after the surgery (p<0.05). The incidences of nausea, vomiting, and itching in group W were higher than the incidences in group T.
Conclusion: The mTLIP block provides effective analgesia for the first 24 h following lumbar disc surgery, and it may be an alternative to wound infiltration for pain management.

Keywords: Lumbar spinal surgery, modified thoracolumbar interfascial plane block, postoperative analgesia; wound infiltration.


Lomber spinal cerrahi yapılan hastalarda postoperatif analjezi yönetimi için ultrason eşliğinde yapılan modifiye-torakolomber interfasiyal plan bloğu ve yara yeri infiltrasyonunun karşılaştırılması: Prospektif, randomize çalışma

Mürsel Ekinci1, Bahadır Çiftçi1, Erkan Cem Çelik2, Ahmet Murat Yayık2, Alican Tahta3, Yunus Oktay Atalay1
1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum
3İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Lomber spinal cerrahi sonrası analjezi yönetimi önemli bir konudur. Yara yeri infiltrasyonu, lokal anesteziğin cerrahi alan etrafındaki dokulara infiltre edildiği bir tekniktir. Daha önceki klinik çalışmalar, lomber spinal cerrahi sonrası ultrason (US) eşliğinde yapılan modifiye torakolomber interfasiyal plan (mTLIP) bloğunun etkili analjezi sağladığını göstermektedir. Çalışmamızda lomber disk cerrahisi sonrası US eşliğinde mTLIP bloğun ve yara infiltrasyonunun analjezik etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 18-65 yaş arası, ASA I -II sınıfında olan ve genel anestezi altında lomber disk cerrahisi planlanan 60 hasta dahil edildi. Anestezi indüksiyonu yapılıp pron pozisyona alındıktan sonra T grubuna (n=30) lateral yaklaşımla US eşliğinde mTLIP blok, W grubunda ise (n=30) yara yeri infiltrasyonu yapıldı. Opioid tüketimi, postoperatif ağrı skorları ve yan etkiler (allerjik reaksiyon, bulantı, kusma) kaydedildi.
Bulgular: Postoperatif tüm zaman aralıklarında (1, 2, 4, 8, 16 ve 24 saat) opioid tüketimi ve kurtarıcı analjezi kullanımı grup T’de anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). İstirahat ve aktivite sırasındaki VAS skorları postoperatif ilk 8 saatte Grup T’de grup W ya göre anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Grup W da bulantı, kusma ve kaşıntı insidansı grup T’den daha yüksekti.
Sonuç: mTLIP blok, lomber disk ameliyatı yapılan hastalarda postoperatif ilk 24 saat boyunca etkili bir analjezi sağlamaktadır ve analjezi yönetimi için yara yeri infiltrasyonuna alternatif olarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Lomber spinal cerrahi, modifiye torakolomber interfasiyal plan bloğu; postoperatif analjezi; yara yeri infiltrasyonu.


Mürsel Ekinci, Bahadır Çiftçi, Erkan Cem Çelik, Ahmet Murat Yayık, Alican Tahta, Yunus Oktay Atalay. A comparison of the ultrasound-guided modified-thoracolumbar interfascial plane block and wound infiltration for postoperative pain management in lumbar spinal surgery patients. Ağrı. 2020; 32(3): 140-146

Corresponding Author: Bahadır Çiftçi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar