Ağrı. 2020; 32(3): 147-151 | DOI: 10.14744/agri.2019.79847  

Telephone versus self administration of outcome measures in low back pain patients

Savaş Şencan1, Alp Eren Çelenlioğlu2, Serdar Kokar3, Fırat Ulutatar4, Naime Evrim Karadağ Saygı5
1Division Pain Medicine, Faculty, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Division Pain Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kayseri Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
3Division Pain Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Cerrahpaşa University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Division Pain Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Çukurova University Faculty fo Medicine, Adana, Turkey
5Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Medical Faculty, İstanbul, Turkey

Objectives: Comparison of self-rating method and telephone interview method on outcome measures’ results.
Methods: This cross-sectional study included 100 patients aged 18–40 years who applied to Physical Medicine and Rehabilitation outpatient clinics with mechanical low back pain. Outcome measures [Oswestry Disability Index (ODI), Roland Morris Disability Questionnaire (RMDI), Numeric Pain Rating Scale (NPRS), Istanbul Low Back Pain Disability Index (ILBPD] were administered, and the duration of administration was recorded by two different methods. The self-assessment method and scales were administered by patients in the outpatient clinic and the telephone interview method; scales were administered by the researcher via telephone-calls 24 hours after the out-patient visit.
Results: There were no significant differences observed in the results of outcome measures by the method of administration except the Istanbul Low-Back-Pain Disability Index (p=0.030). Outcome measures’ results were highly correlated with one another when administered by different methods and orders of administration. Duration of administration was significantly shorter when outcome measures were administered by telephone interview (p<0.001).
Conclusion: Different methods of administration usually do not have an impact on outcome measure results. However, in some scales like ILBPDI, it may emerge as a factor affecting outcome measures’ results. Therefore, adherence to an initially preferred administration method throughout the follow-up period is important regarding the reliability of the results.

Keywords: Low back pain, scale administration methods; telephone versus self administration.


Bel ağrılı hastalarda değerlendirme ölçütlerinin telefon veya kendi kendine uygulanmasının karşılaştırılması

Savaş Şencan1, Alp Eren Çelenlioğlu2, Serdar Kokar3, Fırat Ulutatar4, Naime Evrim Karadağ Saygı5
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Istanbul
2Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Kayseri
3İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Istanbul
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Adana
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Istanbul

Amaç: Kendi kendine uygulama ile telefonla uygulama yöntemlerinin değerlendirme ölçütlerinin sonuçlarına etkisi.
Gereç ve Yöntem: : Kesitsel olarak düzenlenen çalışmaya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniklerine bel ağrısı şikayeti ile başvurmuş yaşları 18-40 arasında değişen 100 hasta dahil edilmiştir. Değerlendirme ölçütleri [Oswestry Dizabilite İndeksi (ODİ), Roland Morris Dizabilite Skalası (RMDS), Numerik Ağrı Skalası (NAS), İstanbul Bel Ağrısı Skalası (İBAS)] hastalara iki farklı yöntem ile uygulandı ve uygulama süreleri kayıt altına alındı. Kendi kendine uygulama methodunda hastalar değerlendirme ölçütlerini hastanede kendileri doldururken aynı hasta grubuna aynı değerlendirme ölçütleri 24 saat sonar telefon ile değerlendirme metot ile uygulandı.
Bulgular: IBAS dışındaki değerlendirme ölçütlerinin sonuçlarında iki yöntem arasında anlamlı fark saptanmadı. Değerlendirme ölçütü skorları her iki yöntem ve farklı uygulama sırasında birbirleri ile güçlü korelasyon gösterdi. Telefon ile uygulama süresi kendi kendine uygulamaya göre anlamlı ölçüde kısa gözlendi (p<0,001).
Sonuç: Farklı uygulama yöntemlerinin değerlendirme ölçütü skorlarına genellikle etkisi bulunmamaktadır. Ancak IBAS gibi bazı değerlendirme ölçütlerinde yöntem seçimi sonuçları etkileyebilmektedir. Bu sebeple takip sürecinde seçilecek uygylama yönteminin başlangıçta seçilen değerlendirme yöntemi ile aynı olması sonuçların güvenilirliği açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, değerlendirme ölçütü uygulama yöntemleri; telefon veya kendi kendine.


Savaş Şencan, Alp Eren Çelenlioğlu, Serdar Kokar, Fırat Ulutatar, Naime Evrim Karadağ Saygı. Telephone versus self administration of outcome measures in low back pain patients. Ağrı. 2020; 32(3): 147-151

Corresponding Author: Fırat Ulutatar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar