Ağrı. 2016; 28(2): 72-78 | DOI: 10.5505/agri.2015.77699  

Comparison of education and balneotherapy efficacy in patients with fibromyalgia syndrome: A randomized, controlled clinical study

Burhan Fatih Koçyiğit, Ali Gür, Özlem Altındağ, Ahmet Akyol, Savaş Gürsoy
Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Gaziantep University Faculty Of Medicine, Gaziantep, Turkey

Objectives: Fibromyalgia is a disease characterized by chronic, widespread pain. Pharmacological and non-pharmacological treatment methods are used. The aim of the present study was to determine the effect of balneotherapy on treatment of fibromyalgia syndrome, compared with education alone.
Methods: A total of 66 patients diagnosed with fibromyalgia syndrome were randomly separated into balneotherapy and control groups. Patients in both groups were informed about fibromyalgia syndrome. In addition, the balneotherapy group received 21 sessions of spa treatment with 34.8 °C thermomineral water, attending the spa 5 days a week. Patients were evaluated by visual analogue scale, tender point count, fibromyalgia impact questioning, and modified fatigue impact scale at initiation of treatment on the 15th day, 1st month, 3rd month, and 6th month. Evaluations were performed by the same doctor.
Results: Statistically significant improvement was detected in all parameters, compared to starting evaluation, in both groups. Most improved results among all parameters were observed in the balneotherapy group on the first 3-month follow-up. In addition, all parameters beyond tender point count and modified fatigue impact were improved on 6-month follow-up.
Conclusion: It was concluded that addition of balneotherapy to patient education has both short- and long-term beneficial effects on female patients with fibromyalgia.

Keywords: Balneotherapy, fibromyalgia, patient education, pain.


Fibromiyalji sendromlu hastalarda eğitim ve balneoterapinin etkinliklerinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü klinik çalışma

Burhan Fatih Koçyiğit, Ali Gür, Özlem Altındağ, Ahmet Akyol, Savaş Gürsoy
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Gaziantep

Amaç: Fibromiyalji, kronik yaygın kas iskelet ağrısı ile karakterize bir hastalıktır. Tedavide farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmayı planlarken amacımız, balneoterapinin FMS’de tedaviye katkısını eğitim ile karşılaştırarak belirlemekti.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, fibromiyalji sendromu tanısı almış olan 66 hasta randomize olarak ikiye ayrıldı, balneoterapi ve kontrol grubu olarak isimlendirildi. Her iki gruptaki hastaya fibromiyalji sendromu hakkında eğitim verildi. Balneoterapi grubundaki hastalara haftada 5 gün toplam 21 seans 34,8 derece termomineral su ile kaplıca tedavisi uygulandı. Hastalar aynı hekim tarafından tedavi başlangıcında, 15. gün, 1. ay, 3. ay ve 6. ayda görsel analog skala, hassas nokta sayısı, fibromiyalji etki sorgulaması, modifiye yorgunluk etki skalası ile değerlendirildi.
Bulgular: Her iki gruptaki hastalarda başlangıç değerlendirmelerine göre tüm parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı derecede düzelme saptandı. Balneoterapi grubu, kontrol grubuna göre ilk 3 aylık takipte tüm parametrelerde üstündü. 6. aydaki takipte hassas nokta sayısı ve modifiye yorgunluk etki skalası dışındaki parametrelerde üstünlük devam etmekteydi.
Sonuç: Sonuç olarak hasta eğitimi ile balneoterapi tedavisinin birlikte kullanımının, 6 aylık takipte tek başına eğitime göre daha fazla klinik fayda sağladığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Balneoterapi, fibromiyalji, hasta eğitimi, ağrı.


Burhan Fatih Koçyiğit, Ali Gür, Özlem Altındağ, Ahmet Akyol, Savaş Gürsoy. Comparison of education and balneotherapy efficacy in patients with fibromyalgia syndrome: A randomized, controlled clinical study. Ağrı. 2016; 28(2): 72-78

Corresponding Author: Burhan Fatih Koçyiğit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar