Ağrı. 2019; 31(3): 132-137 | DOI: 10.14744/agri.2019.61687  

Analgesic effect of the bi-level injection erector spinae plane block after breast surgery: A randomized controlled trial

Can Aksu, Alparslan Kuş, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
Department of Anesthesiology and Reanimation, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Objectives: Due to the complex breast innervation, postoperative analgesia after breast surgery is a challenge for the anesthesiologists. The erector spinae plane block (ESPB) is a newly defined promising technique for this purpose. The main purpose of this study was to evaluate the analgesic efficacy of the ultrasound-guided ESPB in breast surgery, monitoring its effect on the postoperative opioid consumption.
Methods: Fifty female patients, who were scheduled to undergo elective breast surgery, with the American Society of Anesthesiology physical score I–II, and aged between 25 and 70 years, were included into the study. Patients were randomized into two groups, as the ESPB and the control group. All patients in the ESPB group received a bi-level (T2–T4) ultrasound-guided ESPB with 20 ml 0.25 % bupivacaine (10 ml for each level) preoperatively. An intravenous patient-controlled analgesia device for the postoperative analgesia was given to all patients. The numeric rating scale (NRS) scores for pain and postoperative morphine consumptions were recorded at the 1st, 6th, 12th, and 24th hour postoperatively.
Results: Postoperative morphine consumption was significantly lower in the ESPB group compared to the control group at the postoperative 6th, 12th, and 24th hour (p<0.001 for each time interval). The morphine consumption at the 24-hour was reduced by 75%. There was no significant difference in the NRS scores (median NRS values were 2, 1, 0, 0, and 2, 2, 1, 1, respectively).
Conclusion: Our study has shown that a significant opioid-sparing analgesic effect in patients undergoing breast surgery could be achieved with a US-guided bi-level ESP block.

Keywords: Breast cancer surgery, erector spinae plane block; postoperative pain


İki seviye erektör spina plan bloğunun meme cerrahisi sonrası analjezik etkisi: Randomize kontrollü çalışma

Can Aksu, Alparslan Kuş, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Memenin kompleks innervasyonuna bağlı olarak meme cerrahisinden sonra postoperatif analjezi sağlamak anestezistler için zorlu bir durumdur. Erektör spina plan bloğu (ESPB), yeni tanımlanmış ve bu amaç için umut verici bir tekniktir. Bu çalışmanın amacı, ultrason eşliğinde uygulanan ESPB’nun meme cerrahisindeki analjezik etkinliğini, postoperatif opioid tüketimi üzerine etkisine bakarak değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya elektif meme cerrahisi planlanan, Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) fiziksel skoru I-II ve yaşları 25 ile 70 arasında olan 50 kadın hasta dahil edildi. Hastalar ESPB ve Kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. ESPB grubundaki tüm hastalara, preoperatif, 20 ml% 0.25 bupivakain (her seviye için 10 ml) ile iki seviye (T2-T4) ultrason eşliğinde ESPB yapıldı. Tüm hastalara postoperatif analjezi için intravenöz hasta kontrollü analjezi cihazı verildi. Numerik ağrı skalası (NRS) skorları ve postoperatif morfin tüketimleri 1, 6, 12 ve 24’üncü saatlerde kaydedildi.
Bulgular: Postoperatif morfin tüketimi ESPB grubunda kontrol grubuna göre postoperatif 6., 12. ve 24. saatlerde anlamlı olarak düşüktü (tüm zaman aralıkları için p<0.001). Yirmi dördüncü saatteki morfin tüketimi %75 azaldı. NRS skorlarında anlamlı fark yoktu (sırasıyla median NRS değerleri 2, 1, 0, 0 ve 2, 2, 1, 1 idi).
Sonuç: Çalışmamız göstermiştir ki; meme cerrahisi geçiren hastalarda ultrason eşliğinde iki seviye ESPB ile opioidden bağımsız analjezik etki sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Erektör spina plan bloğu, meme kanseri cerrahisi; postoperatif ağrı.


Can Aksu, Alparslan Kuş, Hadi Ufuk Yörükoğlu, Cennet Tor Kılıç, Yavuz Gürkan. Analgesic effect of the bi-level injection erector spinae plane block after breast surgery: A randomized controlled trial. Ağrı. 2019; 31(3): 132-137

Corresponding Author: Can Aksu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar