Ağrı. 2020; 32(3): 115-119 | DOI: 10.14744/agri.2020.46354  

Patient-controlled analgesia and morphine consumption in sickle cell anemia painful crises: A new protocol

Mesut Bakır1, Şebnem Rumeli Atıcı1, Hüseyin Utku Yıldırım2, Eyup Naci Tiftik3, Selma Ünal4
1Department of Algology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
2Department of Algology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
3Department of Hematology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
4Department of Pediatric Hematology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey

Objectives: The sudden and rapidly increasing severity of pain in sickle cell anemia painful crises frequently requires the use of strong opioids. Patients require continuous administrations of various doses (increased/decreased) within the following hours. This study aims to retrospectively evaluate the effects of a structured protocol based on standardized Visual Analogue Scale (VAS) and Patient-controlled analgesia (PCA) patient demand count on morphine consumption in painful crises.
Methods: A total of 177 painful crises of 93 patients who were administered morphine using the PCA method according to appropriate analgesia protocol between 2004–2018 were evaluated in this study. The demographic data, hemoglobin chromatography and genotypes, painful episode follow-up time, VAS scores before and after treatment, and daily morphine consumption of the patients were recorded. Morphine consumption during the crisis according to age groups and sex were compared.
Results: Of the patients, 57% were homozygous hemoglobin type SS (HbSS). Mean morphine consumption with PCA method was 56.9±35.4 mg (min-max: 10–232 mg) and mean follow-up time was 3.4±2.1 days (min.–max.: 1–11). VAS scores were significantly lower after treatment (6.8±2.3 pre-treatment; 0.8±0.6 post-treatment) (p<0.05).
Conclusion: To our knowledge, our study is the first structured protocol based on VAS and PCA demand data. We believe lower morphine dosage using PCA protocol according to the rapidly changing pain levels of the patients will provide effective analgesia. Prospective studies with fewer limitations will more effectively demonstrate the effectiveness of this protocol.

Keywords: Analgesia protocol, morphine; painful crises; patient controlled analgesia; sickle cell anemia.


Orak hücre anemisi ağrılı krizlerinde hasta kontrollü analjezi ile morfin tüketimi: Yeni bir protokol

Mesut Bakır1, Şebnem Rumeli Atıcı1, Hüseyin Utku Yıldırım2, Eyup Naci Tiftik3, Selma Ünal4
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Mersin
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Bölümü, Antalya
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Mersin
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Mersin

Amaç: Orak hücreli aneminin ağrılı krizlerinde ağrının ani gelişen ve hızla yükselen şiddeti, sıklıkla güçlü opioid kullanımı gerektirmektedir. Bununla birlikte hastalar saatler içerisinde sürekli farklı doz (arttırma/azaltma) uygulamalarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışma ile retrospektif olarak, ağrılı krizlerde, standardizasyonu görsel ağrı skalası (VAS) ve hasta kontrollü analjezi yöntemindeki (HKA) hasta istek sayısına göre yapılandırılmış bir protokolün, morfin tüketimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: 2004–2018 yılları arasında, analjezisi için protokole uygun olarak, HKA yöntemi ile morfin uygulanan, 93 hastanın 177 ağrılı krizi incelendi. Hastaların demografik verileri, hemoglobin kromotografileri ve genotipleri, ağrılı dönem takip süresi, tedavi öncesi ve sonrası VAS değerleri, günlük morfin tüketimleri kaydedildi. Yaş grupları ve cinslere göre ağrılı kriz dönemi morfin tüketimleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların %57’sinin homozigot tip olan Hb SS olduğu görüldü. HKA yöntemi ile ortalama morfin tüketimi 56.9±35.4 mg (en düşük-en yüksek/10 mg–232 mg), ortalama takip süresi 3.4±2.1 gün (en düşük-en yüksek/1–11) idi. Hastaların VAS değerleri, tedavi öncesine göre tedavi sonrasında istatistiksel olarak düşük bulundu (sırasıyla, 6.8±2.3, 0.8±0.6) (p<0.05).
Sonuç: Bu çalışmamız, VAS ve HKA istek verilerine göre yapılandırılmış ilk protokoldür. Hastaların hızla değişen ağrı düzeylerine göre programlanan HKA protokolümüz ile daha düşük düzeylerde morfin kullanılarak etkin analjezinin sağlanabildiği kanısındayız. Limitasyonların azaltılabileceği prospektif çalışmalarla protokolün etkinliğinin daha net ortaya konabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Analjezi protokolü, morfin; ağrılı kriz; hasta kontrollü analjezi; orak hücreli anemi.


Mesut Bakır, Şebnem Rumeli Atıcı, Hüseyin Utku Yıldırım, Eyup Naci Tiftik, Selma Ünal. Patient-controlled analgesia and morphine consumption in sickle cell anemia painful crises: A new protocol. Ağrı. 2020; 32(3): 115-119

Corresponding Author: Şebnem Rumeli Atıcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar