Ağrı. 2016; 28(2): 98-105 | DOI: 10.5505/agri.2015.45220  

Effects of peroperative intravenous paracetamol and lornoxicam for lumbar disc surgery on postoperative pain and opioid consumption: A randomized, prospective, placebo-controlled study

Serhat Bilir1, Bülent Serhan Yurtlu1, Volkan Hancı1, Rahşan Dilek Okyay2, Gülay Erdoğan Kayhan2, Hilal Peri Ayoğlu2, Işıl Özkoçak Turan2
1Dokuz Eylul University Anesthesiology And Reanimation Dept.
2Bulent Ecevit University Anesthesiology And Reanimation Dept.

Objectives: The aim of the present randomized, placebo-controlled study was to compare postoperative analgesic effects of peroperative paracetamol and lornoxicam administration.
Methods: Sixty adult patients with American Society of Anesthesiologists (ASA) risk classification I-II, who would undergo single-level lumbar discectomy under general anesthesia, were enrolled. Patients were administered either 1000 mg paracetamol (Group P), 8 mg lornoxicam (Group L), or saline (Group C) prior to induction of anesthesia (n=20 for all groups). All patients were administered the same anesthesia induction and maintainance. Postoperative analgesia was maintained with the same analgesic drug in each group. Rescue analgesia was supplied with intravenous meperidine delivered by a patient-controlled analgesia device. Numeric rating score (NRS) results, first analgesic demand time, and cumulative meperidine consumption were recorded postoperatively. Primary outcome was NRS at first postoperative hour. Secondary outcome was measure of opioid consumption during first 24 postoperative hours.
Results: At first postoperative hour, NRS of Group L [4 (0-8)] was lower than NRSs of Groups P and C [6(0-7); 6(0-9), respectively; p<0.016]. Time to first analgesic demand of Group L was longer, compared with those of the other groups (p<0.016). Cumulative postoperative meperidine consumption in Group L was less than those of Groups P and C at 2-, 12-, and 24-hour time intervals (p<0.016), while Groups P and C had similar findings for the same time intervals.
Conclusion: Preoperative lornoxicam administration decreased early postoperative pain scores more effectively than paracetamol.

Keywords: Lumbar disc surgery, paracetamol, lornoxicam, postoperative pain; patient-controlled analgesia.


Lomber disk cerrahisi için peroperatif intravenöz parasetamol ve lornoksikamın postoperatif ağrı ve opioid tüketimine etkileri: Randomize, prospektif plasebo kontrollü bir çalışma

Serhat Bilir1, Bülent Serhan Yurtlu1, Volkan Hancı1, Rahşan Dilek Okyay2, Gülay Erdoğan Kayhan2, Hilal Peri Ayoğlu2, Işıl Özkoçak Turan2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad
2Bülent Ecevit Üniversitesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad

Amaç: Bu randomize plasebo kontrollü araştırmanın amacı peroperatif lornoksikam ve parasetamol kullanımının postoperatif analjezik etkilerini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: ASA I-II risk grubunda tek seviye lomber diskektomi yapılması planlanan 60 hasta çalışmaya alındı. Hastalara 1000 mg parasetamol (Group P), 8 mg lornoksikam (Grup L) veya salin (Grup S) uygulandı (her grupta n=20). Tüm hastalarda aynı anestezi indüksiyonu ve idamesi uygulandı. Postoperatif analjezi o gruptaki analjezikle devam ettirildi. Kurtarıcı analjezik olarak Hasta Kontrollü Analjezi cihazıyla intravenöz meperidin verilmesi sağlandı. Nümerik Ağrı Skoru (NAS), ilk analjezi istek zamanı ve kümülatif meperidin kullanımı postoperatif olarak kaydedildi. Araştırmanın primer değişkeni ilk postoperatif saateki NAS olarak belirlendi. İkincil değişken olarak postoperatif 24 saatte tüketilen opioid miktarı belirlendi.
Bulgular: İlk postoperatif saatte Grup L’deki NAS [4 (0-8)], Grup P [6(0-7)] ve Grup S’deki [6(0-9)] NAS skorlarından anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.016). Diğer gruplarla karşılaştırıldığında Grup L’deki ilk analjezik istek süresi daha uzundu (p<0.016). Kümülatif meperidin kullanımı postoperatif 2-12 ve 24. saatlerde Grup L’de diğer iki gruba göre daha azdı (p<0.016). Aynı zaman dilimlerinde Grup P ve S benzer bulgulara sahipti.
Sonuç: Preoperatif lornoksikam uygulaması erken postoperatif ağrı skorlarını parasetamole göre daha iyi düşürür.

Anahtar Kelimeler: Lomber disk cerrahisi, parasetamol, lornoksikam, postoperatif ağrı; hasta kontrollü analjezi.


Serhat Bilir, Bülent Serhan Yurtlu, Volkan Hancı, Rahşan Dilek Okyay, Gülay Erdoğan Kayhan, Hilal Peri Ayoğlu, Işıl Özkoçak Turan. Effects of peroperative intravenous paracetamol and lornoxicam for lumbar disc surgery on postoperative pain and opioid consumption: A randomized, prospective, placebo-controlled study. Ağrı. 2016; 28(2): 98-105

Corresponding Author: Bülent Serhan Yurtlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar