Ağrı. 2020; 32(3): 120-127 | DOI: 10.14744/agri.2020.35651  

Effects of working years in cold environment on the musculoskeletal system and carpal tunnel symptoms

Yasin Devran Altuntaş, Tamer Çankaya
Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

Objectives: Musculoskeletal disorders are the most common work-related health problems. The risk of musculoskeletal disorders is increased by working in a cold environment. The present study aims to investigate the effects of working years on the body.
Methods: We examined the effects of the working years on the musculoskeletal system and carpal tunnel syndrome symptoms of the individuals who were engaged in cutting, shredding, packaging, bagging and transportation operations at 9 degrees and lower ambient temperatures in a poultry factory in Turkey. Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) was used to evaluate musculoskeletal symptoms of the individuals. Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire (BCTQ) was used to investigate the carpal tunnel symptoms. Individuals grouped according to their total working years in a cold factory setting. Groups were formed as less than two years, between two and five years, between six and nine years, and ten years or more.
Results: This study showed that the increase in working years in a cold factory setting might lead to a feeling of pain and discomfort in various regions of the body, disrupt ordinary works due to the pain felt (p<0.05). This study also showed that the severity of the symptoms felt because carpal tunnel syndrome worsened, especially when an individual has been working for more than ten years in cold.
Conclusion: Working in the cold for a long time may result in long-term health effects on the human body.

Keywords: Cold temperature, cumulative trauma disorders; discomfort; pain; poultry sector.


Soğuk ortamda çalışma yıllarının kas iskelet sistemi ve karpal tünel sendromu semptomları üzerine etkisi

Yasin Devran Altuntaş, Tamer Çankaya
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Bolu

Amaç: İşle ilgili sağlık sorunları arasında en yaygın olanı kas-iskelet sistemi hastalıklarıdır. Soğuk bir ortamda çalışmak kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları riskini arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, soğuk ortamda çalışma yıllarının vücut üzerindeki etkilerini araştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma yıllarının Türkiye’deki bir fabrikada 9 derece ve altında kanatlı hayvanlarda kesme, parçalama, paketleme, torbalama ve taşıma işlemleri yapan ve düşük ortam sıcaklıklarında çalışan bireylerin kas-iskelet sistemi ve karpal tünel sendromu semptomları üzerindeki etkisini inceledik. Bireylerin kas iskelet sistemi semptomlarını değerlendirmek için İskandinav Kas İskelet Sistemi Sorgusu kullanıldı. Karpal tünel semptomlarını araştırmak için Boston Karpal Tünel Sendromu Anketi kullanıldı. Bireyler toplam çalışma yıllarına göre gruplandırılmışlardır. Gruplar iki yıldan az, iki ila beş yıl, altı ila dokuz yıl ve on yıl veya daha fazla olarak kuruldu.
Bulgular: Bu çalışma soğuk bir fabrika ortamında çalışma yıllarındaki artışın, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı ve rahatsızlık hissinde artışa yol açabileceğini, hissedilen ağrı nedeniyle sıradan işlerin etkilenebileceğini göstermiştir (p<0,05). Ayrıca bu çalışma, karpal tünel sendromu nedeniyle hissedilen semptomların ciddiyetinin, özellikle on yıldan fazla bir süre soğukta çalışıldığında kötüleştiğini göstermiştir.
Sonuç: Uzun süre soğukta çalışmak, insan vücudunda sağlık problemlerine neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Soğuk, kümülatif travma bozuklukları; rahatsızlık; ağrı; kanatlı hayvan sektörü.


Yasin Devran Altuntaş, Tamer Çankaya. Effects of working years in cold environment on the musculoskeletal system and carpal tunnel symptoms. Ağrı. 2020; 32(3): 120-127

Corresponding Author: Yasin Devran Altuntaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar