Yazarlara Bilgi

Yayın Kurulu - Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)Makale Hazırlama
​​

Makalenin Hazırlanması
Makaleler, Vancouver kaynak yazım kurallarına göre hazırlanır (http://www.nlm.nih.gov/).
Derleme yazılar ve olgu sunumları 20, araştırma yazıları 25 sayfayı geçmemelidir (öz, tablo, sekil/grafik ve kaynaklar dahil). Gönderilen makalelerde tablo, grafik, şekil sayısı toplam en fazla 5 olmalıdır.

Yazının Hazırlanmasına Yönelik Genel Kurallar (Format)

Şablon 3 A Şablon 3 B

 • Makale 12 punto, 2 satır aralıklı olacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı iki yana yasla şeklinde olmalı, başlık ve paragraf girişleri ise sola yaslanmalıdır.
 • Ana başlıklar (birinci düzey) 14 punto olarak koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlıkların altında yer alan alt başlıklar (ikinci düzey) 12 punto, koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Alt başlıkların altındaki diğer başlıklar (üçüncü düzey) 12 punto, koyu ve küçük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Cümle sonunda noktadan önce boşluk bırakılmamalı ve noktadan sonra bir boşluk bırakarak cümleye başlanmalıdır.
 • Virgülden önce boşluk bırakılmamalı ve cümle içinde kelimeler arasında bir boşluk bırakılmalıdır.
 • Ondalıklı sayılar ayrılırken virgül değil, nokta kullanılmalıdır.
 • Yüzde (%) işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Yüzde işareti Türkçe makalelerde rakamın önünde, İngilizce makalelerde rakamdan sonra yazılmalıdır.
 • ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonrası boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.
 • Metin içinde maddelendirmelerde sayı ya da harf kullanılmamalıdır.
 • Çeşitli istatistikler; örneğin, varyans analizi değerleri (F, t, z), korelasyon (R, r) ve diğer istatistiksel göstergeler rapor edilirken italik gösterilmelidir.
 • Kullanılan bütün birimler “Systeme Internationale” (SI) birimleri olmalıdır. İlaçların jenerik adları kullanılmalıdır. Ticari isim kullanılmamalıdır.
 • Başlıkta veya öz bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar, ilgili kelimelerin metin içinde ilk kullanıldığı yerde yapılmalı ve kısaltma sayısı mümkün olduğunca az olmalıdır.
 • Öz bölümünde kaynak belirtilmemelidir.
 • Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli ve kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır (Örn: Tablo 1: Hasta Güvenliğini Etkiyen Faktörler).
 • Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli, italik yazılmalı ve kelimelerin ilk harfi küçük olmalıdır (Örn: Şekil 1: Miller’in klinik değerlendirme için ustalık piramidi).

Başlık ve Yazar Bilgi Sayfası
Başlık ve yazar bilgi sayfası tek bir sayfada ana metinden ayrı olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen makale etik kurul kararı ( tarih ve Karar no), bilgilendirilmiş onam (kimden alındığı), çıkar çatışması ( olmadığını beyan etme), daha önce herhangi bir kongre ya da sempozyumda sunulmuş, herhangi bir kurumdan fon desteği alınarak yapılmış ya da tez çalışmasından üretilmiş ise bu durum yazar bilgilerinin altında belirtilmelidir.

Başlık: Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.

Yazar(lar) Bilgisi: Bu bölümde aşağıda belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.

 • Yazar(lar)ın adı ve soyadı, ünvanları, görevi, çalıştığı kurum adı ve adresi, iletişim bilgileri (tel, faks ve e-posta adresleri), ORCID numarası
 • Tüm yazarı(lar)ın makaleye katkıları: Fikir, Tasarım, Veri Toplama ve/veya İşleme, Analiz ve/veya Yorum, Yazıyı Yazma, Eleştirel İnceleme ve/veya Revizyon

Öz
Tüm makalelerde hem Türkçe hem de İngilizce öz bulunmalı ve ayrı sayfalarda sunulmalıdır. Özlerin her biri en fazla 200 kelime olmalıdır. Araştırma yazılarının Türkçe öz bölümü “Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç” bölümlerinden; İngilizce öz ise “Aim, Methods, Results, Conclusion” bölümlerinden oluşmalıdır. Öz sonunda Türkçe ve İngilizce olarak 3-6 tane anahtar kelime verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun olmalı ve http://www.bilimterimleri.com adresinden seçilmelidir. İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medikal Subject Heading (MeSH)” standartlarına uygun olmalıdır. İlk anahtar kelime büyük harfle başlamalı, diğer kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı, kelimeler arasında noktalı virgül (;) olmalı ve son kelimenin bitimine nokta konulmalıdır.

Ana Metin


Araştırma makalesi
Araştırma makalesi giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur.

Giriş: Bu bölümde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun makalenin ilgi alanındaki çalışmalarla açıklanmalı; sorunla ilgili bilgi açığı belirtilmelidir.

Amaç: Araştırmanın amacı ve araştırmanın tipine göre hipotezi ya da araştırma soruları yazılmalıdır.

Yöntem: Bu bölümde, araştırmanın türü, yapıldığı yer, örneklemi, veri toplama araçları, ön uygulama (varsa) ve uygulamanın nasıl ve ne zaman yapıldığı, etik yönü ve verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi, araştırmanın sınırlılıkları yer almalıdır.

Bulgular: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır.

Tartışma: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır (Niteliksel çalışmalarda bulgular ve tartışma bölümü birlikte verilebilir).

Sonuç: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmalı; araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına katkısı ile birlikte öneriler verilmelidir.

Derleme Makale
Derleme makale giriş, yazar(lar) tarafından belirlenen alt başlıklar ve sonuç bölümlerinden oluşur. Derleme makalede giriş ve sonuç bölümü dışındaki alt başlıklar yazar(lar) tarafından oluşturulur. Bu başlıklar makalenin amacı ve kapsamını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun dünyadaki ve Türkiye’deki durum ile ilişkilendirilmeli, alanda yapılanlar ve yapılabilecekler yazar(lar)ın görüşlerini de içerecek biçimde irdelenmelidir.

Olgu Sunumu
Olgu sunum makalesi giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde konunun alan uygulamalarındaki yeri ve önemi verilmelidir. Olgu sunumu bölümünde, olguya ait gerekli tüm detaylar en az 3-4 sorunu ortaya koyacak ve okuyucunun düşünmesini sağlayacak şekilde verilmeli ve olgu sunumunun etik yönü açıklanmış olmalıdır. Tartışma bölümünde, olguda verilen soruların tümü yanıtlanmış olmalıdır.

Tablo ve Şekil/Grafikler
Bütün tablo ve şekil/grafiklerin başlıklarının yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre numaralandırılması gerekir. Şekiller dijital formatlı, jpeg kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır. Tablo ve şekil/grafikler, kaynaklardan sonra ve her biri ayrı sayfada olacak şekilde verilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar Vancouver stiline uygun yazılmalıdır (bk. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/). Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak yazımında aşağıda belirtilen kurallara dikkat edilmelidir.

Metin içinde kaynak gösterme

Metin içinde kaynaklar, kullanım sırasına numaralandırılmalı ve referans listesi bu sıraya göre sunulmalıdır. Kaynak numarası ilgili yere, parantez içinde ve üst simge olarak belirtilmelidir. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasına virgül konulmalıdır. Ardışık gelen üç ve üzeri sayıda kaynak varsa başlangıç sayısı ile son rakam arasına “-” konularak (Örnek: 1,2,3,4, yerine (1-4)) gösterilmelidir.

Metin içi örnek:

Özellikle de malnütrisyonun tanınıp önlenmesinde, hastane yatış süresinin ve maliyetin azaltılmasında hemşireler tarafından verilen bakım önemlidir. (9) Bu nedenle hemşirelerin nütrüsyon alanında yeterli bilgi, donanım ve beceriye sahip olması beklenmektedir.(3,10-14) Duerksen ve ark.&l...