. 2017; 15(2): 59-66

Expectations of Intensive Care Unit Nurses In Turkey

Selma Tepehan Eraslan1, Meral Madenoğlu Kıvanç2
1Trakya University Kesan Hakkı Yoruk School Of Health, Department of Nursing, Edirne
2Istanbul University Faculty Of Health Sciences, Department of Midwifery, Istanbul

INTRODUCTION: This descriptive study was carried out to reveal problems and experiences of intensive care unit nurses in Turkey.
METHODS: The study included 207 intensive care nurses attending an intensive care nursing symposium organized by İstanbul Health Care Directorate and İstanbul University in 2010. Data were gathered by using a questionnaire which composed of 39 multiple choice questions about descriptive characteristics, opinions and experiences of intensive care nurses about their occupation. Permission was obtained before the investigation and informed consent was taken from all the participants. Data were analyzed with Number Cruncher Statistical System 2007 and evaluated with descriptive statistics
RESULTS: Of all the participants, 78% were working for 40-50 hours a week on average. 52.2% of nurses reported that education for intensive care nursing should be received from a certificate program following undergraduate nursing education. 52.5% of participants reported a staff shortage in their unit. 74.6% of nurses found their salary insufficient. 57.5% of participants reported that they did not have work safety.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When expectations of intensive care staff are fulfilled, their motivation and job satisfaction can be improved. This will create an efficient, productive working environment and will have a positive effect on physical and psychological care of critically ill patients.

Keywords: intensive care units, nurses, expectation


Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beklentileri

Selma Tepehan Eraslan1, Meral Madenoğlu Kıvanç2
1Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Edirne
2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, yoğun bakım hemşirelerinin yaşadığı sorun ve beklentilerini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, 2010 yılında İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen yoğun bakım hemşireleri sempozyumuna çeşitli hastanelerin bu ünitelerinde görev yapan gönüllü 207 hemşirenin katılımı ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından ilgili literatür ışığında hazırlanan, çalışanların tanıtıcı özellikleri, meslekle ilgili düşünce ve deneyimlerini belirlemeye yönelik 39 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma öncesinde gerekli izinler alınmış, katılımcılardan onam alınmıştır. Araştırma verilerinin istatiksel analizleri NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatiksel metotlar (sıklık dağılımları) kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırma sonucunda yoğun bakım hemşirelerinin; %78’i haftada ortalama 40-50 saat çalıştığını, %52.2’si hemşirelerin yoğun bakım eğitiminin lisans sonrası sertifika eğitimi şeklinde olması gerektiğini, %52.5’i ünitede çalışan hemşire sayısını yetersiz bulduklarını, %74.6’sı maaşını yeterli bulmadığını, %57.5’i iş güvenliklerinin sağlanmadıklarını belirtmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım çalışanlarının iş doyumu ve mesleki tatmini açısından beklentilerinin karşılanması kritik hastaların fiziksel ve psikolojik bakımına olumlu yansıyacağından önemlidir. Böylece yoğun bakım ünitelerinde etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanmış olur.


Anahtar Kelimeler: yoğun bakım ünitesi, hemşire, beklenti


Selma Tepehan Eraslan, Meral Madenoğlu Kıvanç. Expectations of Intensive Care Unit Nurses In Turkey. . 2017; 15(2): 59-66

Corresponding Author: Selma Tepehan Eraslan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar