. 2010; 44(2): 88-91

Efficacy of Nail Brace Treatment For Ingrown Nails

Fatma Gülru Erdoğan1, Münevver Güven1, Atilla Halil Elhan2, Aysel Gürler1
1Ufuk University School Of Medicine Department Of Dermatology
2Ankara University School Of Medicine Department Of Biostatistics

Background and Design: Ingrown nail is a common, painful health problem. Various conservative and surgical methods have been defined for treatment of ingrown nails. In this study we aimed to evaluate the efficacy of nail brace treatment which is a cheap conservative treatment, recurrence percentages after nail brace treatment and risk factors for recurrence.
Material and Method: Thirty-two female and 19 male patients with the complaint of ingrown nail aged 14-73 with a total of 73 nails are included to the study. Silver nitrate has been applied every 3-7 days to patients with granulation tissue. Nail brace application has been stopped in patients with granulation tissue once the granulation tissue has subsided and complaints have subsided, in patients without granulation tissue as their complaint was over during weekly controls in first month and monthly controls thereafter.
Results: Ninety-eight point six percent of patients having ingrown nail (72/73) benefited from brace treatment. In 12 nails out of 71, recurrence has been established, in 59 nails follow-up without recurrence continues. Two nails have not been reached for followup after the first 3 month relief. Assessing patients treated with nail brace for recurrence, no significant difference was detected between recurrent and non-recurrent groups according to stage of ingrown nail, presence of granulation tissue, nail thickness, angle of nail curve, age, gender, presence of hyperhydrosis, duration of treatment and total force applied.
Conclusion: Nail brace application has been found effective for pain relief and as treatment in patients with ingrown nails and no statistically significant predictive factor has been found in terms of recurrence after treatment

Keywords: Ingrown nail, treatment, nail brace


Tırnak Batmasında Tırnak Teli Tedavisinin Etkinliği

Fatma Gülru Erdoğan1, Münevver Güven1, Atilla Halil Elhan2, Aysel Gürler1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Tırnak batması; sık karşılaşılan, ağrılı bir sağlık problemidir. Tırnak batmasının tedavisinde çok farklı konservatif ve cerrahi yöntemler tanımlanmıştır. Bu çalışmada; tırnak batması tedavisinde kolay ve ucuz bir konservatif tedavi olan tırnak telinin tedavi etkinliğini, tırnak teli ile tedavi sonrası nüks yüzdelerini ve nüks için risk faktörlerini saptamayı amaçlamaktayız.
Gereç ve Yöntem: Tırnak batması yakınması olan 14-73 yaş aralığında bulunan 32’si kadın, 19’u erkek olmak üzere 51 hasta ve toplam 73 tırnak çalışmamıza alınmıştır. Granulasyon dokusu olan hastalara 3-7 gün aralıklarla gümüş nitrat uygulanmıştır. Granulasyon dokusu olanlarda granulasyon dokusunun tamamen düzelmesi ve tırnak batması şikayetinin kalmadığı noktada, granulasyon dokusu olmayan hastalarda ise ilk ay haftada bir, sonrasında ayda bir kontrol muayenelerinde batma şikayetinin kalmadığı noktada tırnak teli uygulaması sonlandırılmıştır.
Bulgular: Tırnak batması mevcut olan hastaların %98.6‘ı (72/73) tırnak teli ile tedaviden fayda görmüştür. Yetmiş bir tırnağın 12’sinde nüks tespit edilmiş olup (%16.,9), 59 tırnağın nükssüz takibine devam edilmektedir. İki tırnağın 3 aylık tedavi sonrası iyilik halinden sonra takibine ulaşılamamıştır. Tırnak teli ile tedavi edilen hastalar nüks açısından değerlendirildiğinde nüks eden tırnaklar ile nüks olmayan tırnaklar arasında tırnak batmasının evresi, granulasyon dokusu varlığı, tırnağın kalınlığı, tırnak körvünün açısı, yaş,cinsiyet, hiperhidrozis varlığı, şikayet süresi, tedavi süresi ve uygulanan toplam kuvvet bakımından anlamlı fark bulunmamıştır.
Sonuç: Tırnak teli uygulaması tırnak batması olan hastaların ağrı şikayetinin giderilmesinde ve tedavisinde etkili bulunmuş ve tedavi sonrası nüks açısından istatistiksel olarak anlamlı bir prediktif faktöre rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Tırnak batması, tedavi, tırnak teli


Fatma Gülru Erdoğan, Münevver Güven, Atilla Halil Elhan, Aysel Gürler. Efficacy of Nail Brace Treatment For Ingrown Nails. . 2010; 44(2): 88-91

Corresponding Author: Fatma Gülru Erdoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar