. 2006; 3(4): 281-287

Quality of life Among Women who were Attending to Trakya University Hospital Menopause clinic

B. Tokuç1, P. B. Kaplan2, G. Ö. Balık3, H. Gül4
1Tırakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne, Turkey
2Tırakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Edirne, Turkey
3Açsap Merkezi, Karaman, Turkey
4İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne, Turkey

OBJECTIVE: To asses the menopause symptoms and the impact of menopause and some socio-demographic variables and the hormon replacement therapy on quality of life among women who were attending to a menopause Matreial and METHOD: The study was a cross-sectional and descriptive study which was conducted on 299 women who were
attending to Trakya University Hospital Menopause Clinic, between February –September 2005. After applying a questionnaire about socio-demographic characteristics of respondents, Menopause Rating Scale (MRS), SF-36 Health Survey and Hospital
Anxiety and Depression Scale were applied by trained interns respectively. RESULTS: The mean age of respondents was 52.07±6.12 r(36.0 – 76.0). The mean age of menopause was 45.8±5.1 (26.0 – 56.0). 18.9 % of women were still using HRT, 37.0% have used in the past and 44.1% of them have never used HRT. Women who were stil using HRT, who were stil working, who were educated more than 8 years and who have had no problems in the family have had significantly lower MRS scores and significantly higher SF-36 scores than the others. While MRS scores and SF-36 scores were increasing, the HAD scores were decreasing significantly. CONCLUSION: We could say that the menopause symptoms effected the women’s health and quality of life, negatively. But it was
not the only determinant of health perception and quality of life. The socio-economic, environmental and cultural factors and life style were also effective in menopause period like the other periods of life.

Keywords: menopause, quality of life, menopause rating scale, SF-36 health survey and hospital anxiety depression scale


TRAKYA ÜNİVERİTESİ HASTANESİ MENOPOZ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARDA YAŞAM KALİTESİ

B. Tokuç1, P. B. Kaplan2, G. Ö. Balık3, H. Gül4
1Tırakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Tırakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
3Açsap Merkezi, Karaman, Türkiye
4İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, bir menopoz Polikliniğine başvuran kadınlarda, menopoz semptomlarının profilini değerlendirmek, kadınların menopoz semptomları ve diğer kimi sosyo-demografik değişkenlerin ve aldıkları tedavilerin yaşama kalitesi üzerine etkilerini
değerlendirmek amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma Şubat – Eylül 2005 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Menopoz Polikliniğine başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 299 kadında yapılmış olan tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırmadır. Katılımcılara, bu konuda eğitilmiş VI. Sınıf öğrencileri tarafından, kimi sosyo-demografik özelliklerini ve menopoz öykülerini sorgulayan 17 soruluk bir anket formu, Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSD), SF-36 Sağlık Taraması ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD) yüz yüze görüşme tekniği ile, ardarda uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS Ver 13.0’da değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 52.07±6.12 (36.0 – 76.0)’dır. Menopoza giriş yaşı ortalaması 45.8±5.1 (26.0 – 56.0)’dır. Katılımcıların %18.9’u halen HRT kullanmaktadır, % 37.0’ı HRT kullanıp bırakmış, %44.1’i ise hiç HRT kullanmamıştır. Çalışmaya katılan kadınlardan 8 yıldan daha fazla eğitimli olanların, halen çalışanların, halen HRT kullananların ve evde sorunları olmayanların toplam MSD skorları diğerlerine göre anlamlı düzeyde daha düşük bulunurken, SF-36 skorları ise anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Kadınların MSD ölçeğindeki puanları artarken, SF-36 skorları ve HAD ölçeğindeki skorları belirgin düzeyde düşmektedir. SONUÇ: Sonuç olarak, menopoz döneminde görülen belirtilerin kadınların yaşam kalitesini, beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Ancak, menopoz semptomları yaşam kalitesi ve sağlık algılamasında tek belirleyici değildir. Her insan için, yaşamın her döneminde olduğu gibi, sosyo-ekonomik durum, kültürel çevre ve yaşam biçimi de sağlık algısını ve yaşam
kalitesini çok fazla etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: hastane anksiyete depresyon ölçeği, menopoz, yaşam kalitesi, menopoz semptomlarını değerlendirme ölçeği, SF-36 sağlık taraması


B. Tokuç, P. B. Kaplan, G. Ö. Balık, H. Gül. Quality of life Among Women who were Attending to Trakya University Hospital Menopause clinic. . 2006; 3(4): 281-287

Corresponding Author: B. Tokuç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar