. 2014; 31(4): 374-380 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0004  

Bone-Specific Alkaline Phosphatase Levels among Patients with Multiple Myeloma Receiving Various Therapy Options

Güven Çetin1, Ahmet Emre Eşkazan2, M. Cem Ar3, Şeniz Öngören Aydın4, Burhan Ferhanoğlu4, Teoman Soysal4, Zafer Başlar4, Yıldız Aydın4
1Bezmialem Vakıf University Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, İstanbul, Turkey
2Diyarbakır Training And Research Hospital, Clinic Of Hematology, Diyarbakır, Turkey
3İstanbul Training And Research Hospital, Clinic Of Hematology, İstanbul, Turkey
4İstanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the impact of the different therapy regimens used in multiple myeloma (MM) on bone-specific alkaline phosphatase (BALP) levels.
METHODS: One hundred and thirteen patients with MM were included in the study. Patients were grouped according to the regimens they received, as follows: group 1, melphalan and prednisolone (MP); group 2, vincristine, adriablastin, and dexamethasone (VAD); group 3, thalidomide plus dexamethasone; and group 4, bortezomib plus dexamethasone. BALP levels were measured before treatment and at the third and sixth months of treatment. A fifth group consisted of patients in the post-treatment remission period at study entry (no-treatment group).
RESULTS: The BALP levels at the third and sixth months of the treatment were significantly higher than the pre-treatment levels in the bortezomib and the no-treatment groups, whereas no significant difference was observed in the MP, VAD, and thalidomide groups.
CONCLUSION: Considering that BALP is a surrogate marker of bone formation, our study suggests that bortezomib more efficiently leads to the improvement of bone disease in myeloma than other treatment options.

Keywords: Multiple myeloma, Bone-specific alkaline phosphatase, Bortezomib, Thalidomide


Farklı Tedavi Rejimleri Alan Multipl Myelom Hastalarında Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz Düzeyleri

Güven Çetin1, Ahmet Emre Eşkazan2, M. Cem Ar3, Şeniz Öngören Aydın4, Burhan Ferhanoğlu4, Teoman Soysal4, Zafer Başlar4, Yıldız Aydın4
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; multipl myelomda (MM) kullanılan farklı tedavi rejimlerinin kemik-spesifik alkalen fosfataz (BALP) düzeyleri üzerine etkisini incelemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 113 MM hastası dahil edildi. Hastalar aldıkları tedavi rejimlerine göre; 1. grup, mefelan ve prednizolon (MP); 2. grup, vinkristin, adriablastin ve deksametazon (VAD); 3. grup talidomid artı deksametazon; 4. grup, bortezomib artı deksametazon olarak gruplara ayrıldı. BALP düzeyleri tedaviden önce, tedavinin üçüncü ve altıncı aylarında ölçüldü. Çalışmanın başında, tedavi sonrası remisyon dönemindeki hastalardan beşinci bir grup oluşturuldu (tedavi almayan grup).
BULGULAR: Bortezomib grubu ve tedavi almayan grupta tedavinin üçüncü ve altıncı aylarında bakılan BALP düzeyleri, tedavi öncesine göre anlamlı olarak yüksek bulunurken; MP, VAD, ve talidomid gruplarında anlamlı fark saptanmadı.
SONUÇ: BALP’ın kemik formasyonunun bir belirteci olduğu göz önünde tutulduğunda, bu çalışma ile diğer tedavi seçeneklerine göre bortezomib tedavisinin miyelomda kemik hastalığının iyileşmesine daha etkin bir şekilde yol açtığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Multipl Myelom, Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz, Bortezomib, Talidomid


Güven Çetin, Ahmet Emre Eşkazan, M. Cem Ar, Şeniz Öngören Aydın, Burhan Ferhanoğlu, Teoman Soysal, Zafer Başlar, Yıldız Aydın. Bone-Specific Alkaline Phosphatase Levels among Patients with Multiple Myeloma Receiving Various Therapy Options. . 2014; 31(4): 374-380

Corresponding Author: Güven Çetin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar