. 2017; 23(4): 121-125 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.121  

Factors Affecting Thrombocytopenia During ECLS After Open Heart Surgery

Deniz Çevirme1, Rezan Aksoy1, Ömer Faruk Şavluk2, Emre Gürcü2, Adile Ece Altınay2, Halide Oğuş2, Cüneyt Arkan1, Mehmet Yanartaş1, Murat Bülent Rabuş1
1Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Research And Education Hospital Department Of Cardivascular Surgery
2Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Research And Education Hospital Department Of Anesthesia And Reanimation

INTRODUCTION: Thrombocytopenia causes negative clinical outcomes after ECLS. ECLS procedure aggravates thrombocytopenia after open hearh surgery. The purpose of this study is to explore the possible causes of thrombocytopenia developed on patients with ECLS after open heart surgery.
METHODS: All the patient underwent open heart surgery. Patients who developed low cardiac output syndrome also had ECLS. The patients were grouped as severe, moderate and mild according to their thrombocyte levels.
Possible risk factors for cardiopulmonary bypass were included for the study.


RESULTS: Total number of patients is thirty five. Thirteen of them are women, twenty two of them are men. Before ECLS, all of them were operated under cardio-pulmonary bypass. Considering preoperative thrombocyte levels, average levels of thrombocyte was found as (57-387) 175.97±75.53. Twelve patients (34.3%) had moderate thrombocyte levels as 94.0 ±19.36. Twenty three (65.7%) patients had mild and normal levels of thrombocyte as 218.73±55.26. There are no patients who had severe thrombocyte levels. Decrease of thrombocyte levels from preoperative period to post operative five day period is statistically significant. p<0.05.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Extracorporeal circulation is a risk factor for thrombocytopenia. It is thought that to prevent severe thrombocytopenia during ECLS usage after open heart surgery, instead of central approach, peripheral approach of cannulation is more appropriate.

Keywords: ECLS, Thrombocytopenia, Open Heart Surgery, Extracorporeal Circulation


Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Kullanımında Trombositopeniye Etki Eden Faktörler

Deniz Çevirme1, Rezan Aksoy1, Ömer Faruk Şavluk2, Emre Gürcü2, Adile Ece Altınay2, Halide Oğuş2, Cüneyt Arkan1, Mehmet Yanartaş1, Murat Bülent Rabuş1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon

GİRİŞ ve AMAÇ: Trombositopeni Ekstrakorporeal Yaşam Desteği (ECLS) kullanımı sonrası klinik olumsuzluklara neden olmaktadır. Açık kalp cerrahisi uygulandıktan sonra ECLS uygulanması trombositopeniyi dahada derinleştirmektedir. Bu çalışmanın amacı açık kalp cerrahisi sonrasında ECLS kullanılan hastalarda oluşan trombositopeninin oluşumuna katkıda bulunabilecek olası nedenleri incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tüm hastalara açık kalp cerrahisi uygulanmış olup düşük debi gelişenlere ECLS desteği sağlanmıştır. Hastalar trombositopeni türlerine göre şiddetli, orta, hafif veya normal olarak 3 gruba ayrılmıştır. Kardiyopulmoner baypas için olası risk faktörleri çalışmaya alınmıştır.
BULGULAR: Toplam hasta sayısı 35 tir. 13 (37.1%) kadın, 22(62.9%) erkek hasta mevcuttur. ECLS öncesi tamamı kardiyopulmoner baypas altında opere edilmiştir. Operasyon öncesi (preoperatif) değerlerine bakıldığında trombosit ortalaması (57-387) 175.97±75.53 olarak bulunmuştur. Preoperatif dönemde orta seviye trombositopeniye sahip 12 hasta (%34.3) trombosit ortalaması 94.0 ±19.36, hafif veya normal trombositopeni seviyeye sahip 23 hasta (%65.7) trombosit ortalaması 218.73±55.26 bulunmuştur. Şiddetli trombositopeniye sahip hasta bulunmamaktadır. Preoperatif dönemden ilk 5 günlük takipte trombosit değerlerindeki düşme anlamlıdır. p<0.05.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Ekstrakorporeal dolaşım trombositopeni için risk faktörüdür. Açık kalp cerrahisi sonrası ECLS kullanımında derin trombositopeniden kaçınmak için santral yerine periferal yerleşim tekniğinin tercih edilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ECLS, Trombositopeni, Açık Kalp Cerrahisi, Ekstrakorporeal Dolaşım


Deniz Çevirme, Rezan Aksoy, Ömer Faruk Şavluk, Emre Gürcü, Adile Ece Altınay, Halide Oğuş, Cüneyt Arkan, Mehmet Yanartaş, Murat Bülent Rabuş. Factors Affecting Thrombocytopenia During ECLS After Open Heart Surgery. . 2017; 23(4): 121-125

Corresponding Author: Deniz Çevirme, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (23 accesses)
 (1539 downloaded)