Cilt: 1  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Gizle | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İlk Kez Ateşli Nöbet Geçiren Çocuklarda Bakteriyel Menenjit Riski
Risk of Bacterial Meningitis in Children With First-time Febrile Seizure
Gülser Esen Besli, Sibel Özümüt, Elif Yıldız, Tuba Seven
doi: 10.5505/cayb.2014.10820  Sayfalar 1 - 8
AMAÇ: Bu çalışmada çocuk acil servisine ilk kez ateşli nöbet geçirme nedeniyle başvuran çocuklarda lomber ponksiyon yapılma ve akut bakteriyel menenjit görülme sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmada 01.01.2011 - 01.01.2012 tarihleri arasında çocuk acil servisine ilk ateşli nöbet tanısı ile kabul edilmiş olan ve yaşları 6-60 ay arasında değişen 85 olgu geriye dönük olarak incelendi. Olguların ateş nedenleri ve özellikle akut bakteriyel menenjit varlığı araştırıldı. Lomber ponksiyon yapılma oranları basit ve komplike nöbet grubu ile yaş grupları arasında (≤12 ay ile >12 ay arasında) ayrı ayrı karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olguların median yaşı 23 ay (çeyrekler arası genişlik: 18) olup, % 64,7'si (55/85) erkek, % 35,3'ü (30/85) kız idi. Nöbet tipi % 81,2'sinde (69/85) basit, % 18,8'inde (16/85) komplike idi. Olguların % 10,6'sından (9/85) kan kültürü, % 10,6'sından (9/85) BOS kültürü alınmıştı. Lomber ponksiyon yapılma sıklığı 12 aydan küçük ve komplike nöbet geçiren olgularda daha yüksekti (sırasıyla p=0,003 ve p=0,003). Yaşı 12 aydan küçük olan 2 olgunun beyin omurilik sıvısında pleositoz tespit edildi. Ancak beyin omurilik sıvısı ve/veya kan kültüründe patojen mikroorganizma üreyen ve bakteriyel menenjit tanısı alan olgu saptanmadı. Olguların %75,3'ü acil servisten taburcu edildi. Bu olgular arasında 10 gün içinde klinik kötüleşme ya da ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye tekrar yatış tespit edilmedi.
SONUÇ: İlk ateşli nöbet ile acil servise başvuran ve başlangıç klinik ve laboratuvar bulguları merkezi sinir sistemi enfeksiyonunu düşündürmeyen hastalarda bakteriyel menenjit riski oldukça düşüktür. Ancak en ufak bir şüphe varlığında LP yapmaktan çekinilmemelidir. Özellikle 12 aylıktan küçük ve aşıları yaşına göre eksik olgularda şüphe eşiğinin düşük tutulması gerektiği düşünülmektedir. Çalışmadaki olgu sayısının azlığı göz önünde bulundurulmakla birlikte, basit ateşli nöbetlerde olduğu gibi, komplike nöbet geçiren hastalarda da lomber ponksiyonun rutin değil, hastaların klinik bulguları göz önünde bulundurularak yapılabileceği düşünülmektedir.
OBJECTIVE: The aim of this study is to find out the frequency of acute bacterial meningitis and central nervous system infections in patients presenting themselves to pediatric children emergency unit due to first febrile seizure
METHODS: In this study 85 children aged 6-60 months of old admitted to pediatric emergency unit from January 1, 2011 to January 1, 2012 were evaluated retrospectively. Performing of the lumber puncture rate was compared in regard to age groups (between ≤12 months and >12 months) seizure types (simple and complex).
RESULTS: The median age was 23 months (interquartile range: 18) and 64.7% were male and 35.3% were female. Of the patients, 81.2% were for simple febrile seizures and 18.8% were for complex febrile seizures. Blood cultures were performed in 10.6% of patients, cerebrospinal fluid cultures in 10.6%. The rate of lumber puncture were higher among children under 12 months of age and who presented with complex febrile seizure (p=0.003 and p=0.003 respectively). Two patients who younger than 12 months had cerebrospinal fluid pleocytosis but none of the cerebrospinal fluid and/or blood cultures yielded bacterial pathogens and no patient was diagnosed as having bacterial meningitis. 75.3% of the patients were discharged from the emergency department. None of them subsequently returned to the hospital with clinical detoriation or serious bacterial infection within 10 days.
CONCLUSION: The risk of acute bacterial meningitis is very low in patients with first febrile seizure in the absence of any initial clinical and laboratory evidence. But, patients who younger than 12 months or deficient vaccination status should be strongly considered to perform of the lumber puncture if there is any suspicion. While acknowledging the limitations
of number of cases of the study, it may be argued that taking the clinical situation of the patient, lumber punction should be considered for patients with complex febrile seizures as well as for simple types
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Risk Faktörleri
Risk Factors for Hospital-Acquired Infection in Pediatric Intensive Care Unit
Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Nihal Önal Özdemir, Nuri Bayram, Zümrüt Şahbudak Bal, Engin Köse, Nisel Yılmaz, Mehmet Helvacı, Nejat Aksu
doi: 10.5505/cayb.2014.76486  Sayfalar 9 - 16
Amaç: Hastane enfeksiyonu risk faktörlerinin arastırılması amaçlanmıstır.

Gereç ve Yöntem: Izmir Tepecik Egitim ve Arastırma Hastanesi Çocuk Yogun Bakım Ünitesine 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihleri arasında yatırılan ve 48 saatten fazla izlenen yasları 1 ay – 18 yas arasındaki olgular geriye dönük olarak degerlendirilmislerdir.

Bulgular: Degerlendirmeye alınan 186 olgunun 61’inde (%32,7) hastane enfeksiyonu saptanmıstır. Bu olgularda toplam 116 hastane enfeksiyonu ortaya çıkmıstır. Toplam 85 olguda (%73,2) kan dolasımı enfeksiyonu saptanmıstır. Hastaların 60’ında (%51,8) gram negatif mikroorgamizmalar üretilmesine ragmen en sık saptanan mikroorganizma tipi metisilin dirençli S. Aureus’tur (31 olgu, %26,7). Hastane enfeksiyonu olan ve olmayan olgular tek degiskenli analizler ile degerlendirildikten sonra anlamlı çıkan parametreler lojistik regresyon testine tabi tutulmuslardır. Olguların PIM 2 ve PRISM skorları arasında anlamlı farka rastlanmamıstır (p<0,05). Kronik hastalık, operasyon, sedasyon uygulaması, damar yoluyla beslenme, transfüzyon, santral venöz kateter ünitemizde risk faktörü olarak saptanmıstır (p<0,05). Hastane enfeksiyonu geçiren olguların yogun bakımda yatıs süreleri (44,6 güne karsılık 7,9 gün), toplam hastanede yatıs süreleri (66, 3 güne karsılık 19,6 gün) daha uzun oldugu gösterilmistir (p<0,05). Hastane enfeksiyonu olanlarda ölüm oranı daha fazladır (%36’a karsılık %19,2) (p<0,05).

Sonuç: Hastane enfeksiyonu çocuk yogun bakım ünitemizde sık görülmekte, morbidite ve mortaliteyi olumsuz etkilemektedir. Yogun bakımda izlenen çocuklarda kronik hastalık, operasyon, sedasyon, damar yoluyla beslenme, transfüzyon ve santral venöz kateter varlıgı hastane enfeksiyonu riskini arttırmaktadır
Introduction: We aimed to determine the risk factors for the development of hospital-acquired infection.

Material and Methods: Between 01.01.2010 –12. 31.2010, children aged 1 month – 18 years who admitted the Pediatric Intensive Care Unit and followed more than 48 hours were evaluated retrospectively.

Results: Hospital-acquired infection developed in 61 of 186 patients (32.7%). In those cases, 116 hospital-acquired infections emerged. 85 cases (%73.2) had bloodstream infections. Despite the detection of 60 cases (51.8%) of gram-negative microorganisms, the most frequently identified bacteria was meticilline resistant S. Aureus (31 cases, 26.7%). After the patients with and without hospital-acquired infection have been assessed by univariate analysis, the significant parameters were subjected to logistic regression test. The PIM 2 and PRISM scores were not found significant between the patients (p<0.05). The chronic illness, operation, sedation, total parenteral nutrition, transfusion and central venous catheter has been identified as the risk factors for hospital-acquired infection in our unit (p<0,05). The length of stay in the pediatric intensive care unit (44.6 vs. 7.9 days) and in the hospital (66.3 vs. 19.6 days) were longer in the patients who had hospital-acquired infection (p<0.05). More deaths occurred in patients with hospital-acquired infection (36% vs. 19.2%) (p<0,05).

Conclusion: The hospital-acquired infection is common in our pediatric intensive care unit and it affects the morbidity and mortality adversely. The chronic illness, operation, sedation, total parenteral nutrition, transfusion and central venous catheter increase the risk of hospital-acquired infection in children in pediatric intensive care unit
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Acil Serviste İleri Yaşam Desteği Uygulanan Çocuklarda Erken Mortalite Belirteçleri
Early Mortality Predictors for Children Receiving Advanced Life Support in Emergency Department
Murat Anıl, Engin Köse, Seda Köse, Ayse Berna Anıl, Sema Yörükbay Kaplan, Mustafa Barıs, Ali Yurtseven
doi: 10.5505/cayb.2014.43531  Sayfalar 17 - 24
Amaç: Acil serviste ileri yasam destegi uygulanan çocukların özelliklerinin, prognostik faktörlerin ve erken dönem sonuçlarının degerlendirilmesi amaçlanmıstır.

Gereç ve Yöntem: 01.06.2011 ile 31.05.2012 tarihleri arasında acil serviste ileri yasam destegi uygulanan çocuklar geriye dönük olarak degerlendirilmistir. Hastaların klinik özellikleri, basvuru anında elde edilen laboratuvar degiskenleri ve ilk 24 saat içindeki mortalite belirteçleri analiz edilmistir.

Bulgular: Ileri yasam destegi sıklıgı %0,03’dür. Hastaların 16’sı travma hastası olup, 21’nde kronik hastalık mevcuttur. Ileri yasam destegi uygulanan 46 hastanın 15’i ilk 24 saat içinde ölmüstür. Ölen ve yasayan hastaların ortanca yasları sırasıyla 8 ve 30 aydır (p<0,05). Ilk 24 saat içinde yasayan ve ölen hastalar arasında, epinefrin enjeksiyon sayısı, kan glikoz, C-reaktif protein, bikarbonat, baz fazlalılıgı ve laktat düzeyleri anlamlı olarak farklıdır (p<0,05). Lojistik regresyon analizinde, yüksek epinefrin enjeksiyon sayısı ve yüksek kan laktat düzeyi erken dönem mortalitenin göstergesidir (p<0,05). ROC analizinde, epinefrin enjeksiyon sayısı ve kan laktat düzeyi için egri altında kalan alanın büyüklügü sırasıyla 0,900 ve 0,883’dür.

Sonuç: Epinefrin enjeksiyon sayısı ve acil servise basvuru sırasında elde edilen kan laktat düzeyi ilk 24 saat içindeki mortalite göstergeleridir
Introduction: The characteristics, prognostic factors and early outcomes were evaluated for children receiving advanced life support in emergency department.

Material and Methods: We retrospectively evaluated the medical records of 46 children who received advanced life support in emergency department between 06. 01.2011 –05. 31.2012. The clinical and laboratory variables that were available at admission and the predictors of mortality in first 24 hours were analyzed.

Results: The incidence of advanced life support was %0,03. Sixteen of them were trauma patients and 21 children had chronic disease. Among the 46 children who received advanced life support, 15 patients were died in first 24 hours. The median age of patients who died and survived were 8 and 30 months (p<0.05). The number of epinephrine injections, the blood levels of glucose, C-reactive protein, bicarbonate, base excess and lactate were significantly different between the survived and death patients in first 24 hours (p<0,05). In logistic regression analysis, the higher numbers of epinephrine injections and higher levels of blood lactate level were identified as predictors of early mortality (p<0.05). The areas under the curve of number of epinephrine injection and blood lactate level were 0.900 and 0.883 in ROC analysis.

Conclusions: The number of epinephrine injection and blood lactate level at arrival to the emergency department are the predictors of death in first 24 hours
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan ve Hastane İçi Transport Gerektiren Hastalarıımızın Değerlendirilmesi
Evaluation of the Events Due to Intra-Hospital Transportation of Critically lll Pediatric Patients
Özden Özgür Horoz, Dinçer Yıldızdas, Ayse Menemencioglu
doi: 10.5505/cayb.2014.98608  Sayfalar 25 - 30
Amaç: Çocuk yogun bakım ünitesinde yatan hastaların, hastane içi transportları sırasında ortaya çıkabilecek problemler açısından degerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Çalısma Ocak 2008 - Aralık 2008 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yogun Bakım Ünitesi’nden gerçeklestirilen hastane içi transportların prospektif olarak degerlendirilmesini içermektedir.

Bulgular: Gerçeklestirilen 180 adet hastane içi transportta yalnızca 2 (% 1,1) hastada desatürasyon, 3 (% 1,6) hastada bradikardi, 1 (% 0,5) hastada tasikardi, 3 (% 1,6) hastada hipotansiyon, 4 (% 2,2) hastada hipertansiyon, 1 (% 0,5) hastada da hipotermi tespit edildi. Hiçbir hastada ciddi bir problem ve ölüm görülmedi.

Sonuç: Çocuk yogun bakım hastalarının transportu beraberinde getirdigi riskler nedeniyle dikkatle degerlendirilmesi ve ele alınması gereken bir konudur. Transport endikasyonunun iyi belirlenmesi, transport ekibinin nitelikli hale getirilmesi, ekipmanın gerekli ve yeterli olarak hazırlanması olası problemleri azaltabilir
Introduction: To evaluate the problems occurring during intra-hospital transportation of critically ill pediatric patients.

Material and Methods: Problems occurring during intra-hospital transportation of critically ill pediatric patients had been evaluated prospectively between Januray, 01 – December, 31 2008 at Çukurova University School of Medicine, Pediatric Intensive Care Unit. The data were evaluated using descriptive statistics. Data were presented as percentage.

Results: During the study period, a total 180 intra-hospital patient transportation was done. Patients' problems had occurred during those transportations were as follows: desaturation in 2 (1.1 %) patients, bradycardia in 3 (1.6%) patients, tachycardia in 1 (0.5%) patient, hypotension in 3 (1.6%) patient, hypertension in 4 (2.2%) patients, hypothermia in 1 (0.5%) patient. All problems that occurred during intra-hospital transportations had improved via appropriate intrventions. No mortality had occured related to transportation problems.

Conclusion: Intra-hospital transportation of critically ill pediatric patients places the patient at risk for adverse events and thus, it should be performed under strict criteria. As seen in our study, appropriate establishment of transport indications and qualifying of transport equipment may reduce potential transport related adverse events
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateterizasyon Uygulamaları: Dört Yıllık Deneyim
Central Venous Catheretization in Pediatric Intensive Care Unit: a four-years experience
Rana Isgüder, Gamze Gülfidan, Hasan Agın, Ilker Devrim, Utku Karaarslan, Nurettin Ünal
doi: 10.5505/cayb.2014.22932  Sayfalar 31 - 38
Amaç: Santral venöz kateterizasyon kritik hasta çocukların takip ve tedavisinde hayati önem tasımaktadır. Bu çalısmada çocuk yogun bakım ünitemizde uygulanmakta olan bu islemin endikasyonları, karsılasılan komplikasyonlar ve basarı durumumuzun degerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çocuk yogun bakım ünitesine Ocak 2008-aralık 2011 tarihleri arasında yatan tüm hastalar çalısmaya dahil edildi. Santral venöz kateter takılan hastalar geriye dönük olarak yas, cinsiyet, hastanede yatıs süresi, kateter takılma endikasyonları, uygulama yeri, kateter kalıs süresi ve karsılasılan komplikasyonlar açısından geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Bu tarihler arasında servisimize 1669 hasta basvurdugu, bunların 100’üne 120 adet kateter takıldıgı ve basarı oranımızın %95,2 oldugu oldugu saptandı. En sık tercih edilen kateterizasyon bölgesinin subklavyen ven oldugu (%88), bunu femoral (%8) ve juguler venin (%4) takip ettigi belirlendi. Kateter takılması sırasında tümü subklavyen bölgede olmak üzere 4 adet (%3,3) (2 kez pnömotoraks, 2 kez arter ponksiyonu) komplikasyon gelistigi gözlendi. Kateter kullanımı sırasında tromboz ve çıkıs yeri enfeksiyonu gelismedigi ancak kateter iliskili kan akımı enfeksiyonu oranımızın her 1000 kateter gününe 4,6 oldugu saptandı. Kateter kalıs süresinin ve hastanede kalıs süresinin uzamasıyla enfeksiyon gelisme riskinin arttıgı (p<0,01; p=0,003) tespit edildi.

Sonuç: Çocuk yogun bakım ünitelerinde santral venöz kateterizasyon deneyimli ellerde ve ideal kosullarda uygulandıgında komplikasyon oranı düsük ve güvenilir bir girisimdir.Tüm yogun bakım ünitelerinde enfeksiyon iliskili komplikasyonları azaltmaya yönelik stratejiler gelistirilmelidir
Introduction: Central venous catheterization is one of the most important interventions for the treatment and monitorization of the critically ill children. In this study; we aim to review the indications; complications and our success rate of central venous catheterization in our hospital.

Material and Methods: In the present study; the patients who were admitted to Pediatric Intensive Care Unit during the period of January 2008-December 2011 were retrospectively analyzed. The data including age, gender, hospitalization duration, indication for catheterization; the localization of catheterization; duration of catheterization and complications due to catheterization were recorded.

Results: In this period; 1699 patients were admitted to our intensive care unit and a total of 120 catheters were inserted into 100 patients and success rate was found to be 95,2 %. The most preferred site for catheterization was subclavian vein (88%); followed by femoral (8%) and jugular vein (%4). Four events of complications associated with catheterization was observed (3,3%) (2 pneumothorax; 2 artery injury). No catheter related thrombosis nor insertion related infections were observed while; catheter related blood stream infections were found to be 4,6 catheter days per 1000 catheterization days. Infection rate was found to increase with increased duration of catheterization and hospitalization (p<0,01; p=0,003).

Conclusion: Central venous catheterization in pediatric intensive care unit is a safe and uncomplicated procedure in experienced hands. However strategies for decreasing infection related complications should be developed in every intensive care units (
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
6.
Amitriptilin Zehirlenmesine Bağlı Ciddi Aritmi: Olgu Sunumu
Serious Cardiac Arrhythmia in Amitriptyline Poisoning: Case Report
Güntülü Sık, Kemal Nisli, Agop Çıtak
doi: 10.5505/cayb.2014.69775  Sayfalar 39 - 42
Amitriptilin zehirlenmesi çocuk acil servislerinde sık karsılasılan zehirlenmelerden biridir. Amitriptilin zehirlenmesi, çesitli sistemleri etkileyen yan etkileri nedeniyle ciddi sorunlara yol açmakta ve hayatı tehdit edebilmektedir. En ciddi etkileri santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerine olmaktadır. Siddetli zehirlenmesi olan hastalarda kalp iletim bozuklukları, supraventriküler tasikardi, ventriküler disritmiler ve hipotansiyon gelisebilir. Bilinmeyen miktarda amitriptilin tablet aldıktan sonra ciddi kardiyak belirtiler (hipotansiyon, aritmi, ventriküler fibrilasyon) gelisen onsekiz aylık kız hasta yogun bakıma alındı. Hastaya defibrilasyon, magnezyum sülfat, lidokain tedavileri uygulandı. Bu tedaviler ile tamamen düzelen hasta taburcu edildi
Amitriptyline intoxication is a frequent and life threatening cause of referral to pediatric emergency departments.The most serious side effects are seen on the central nervous and cardiovascular systems. In patients with severe poisoning, cardiac conduction disorders, supraventricular tachycardia,ventricular dysrhythmias, and hypotension may occur. Eighteen months old girl was admitted to our intensive care unit for hypotension and ventricular fibrillation after receiving amitriptyline tablets of unknown amount. Adenosine, defibrillation, magnesium sulfate, and lidocaine was applied to the patient. With these treatments the patient was discharged completely recovered
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Hipotonik Bir İnfantta Ölümcül Seyreden Homozigot c.1015T>G Mutasyonuna Bağlı Metilentetrahidrofolat Reduktaz Eksikliği
A Hypotonic Infant with Fatal Methylenetetrahydrofolate Reductase Deficiency Due to Homozygote c.1015T>G Mutation
M. Nilüfer Yalındag Öztürk, Yasemin Dilek Soysal, Nezih Hekim, Dilsat Türkdogan
doi: 10.5505/cayb.2014.54264  Sayfalar 43 - 48
Amaç: Metilentetrahidrofolat reduktaz (MTHFR) eksikligi, MTHFR geninde mutasyonlara baglı gelisen, ender görülen, otozomal resesif geçisli bir hastalıktır. 5,10-metilentetrahidrofolatın 5-metiltetrahidrofolata dönüsümünü katalizleyen bu enzimin eksikliginde hiperhomosisteinemi, homosistinüri ve hipometyoninemi görülür. Klinik olarak asemptomatik olabilmekle beraber, ciddi nörogelisimsel gerilik ve epileptik ensefalopati tablosuyla ölümcül seyredebilmektedir.

Bulgular: Hastamız hipotoni, mikrosefali, infantil spazmlar ve solunum yetmezligi tanılarıyla çocuk yogun bakım ünitemize sevk edilen 2 aylık bir kız bebekti. Anne ve baba arasında akraba evliligi bulunmaktaydı. Biyokimyasal incelemelerde düsük vitamin B12 seviyesi: 152.6 pg/ml (197-866 pg/ml), alt sınıra yakın folik asit seviyesi: 4.62 ng/ml (3.1- 17.5 ng/ml), artmıs homosistin seviyesi: 9.85 nmol/ml (0-1 nmol/ml) ve çok düsük metyonin seviyesi: 7.32 nmol/ml (19-51 nmol/ml) tespit edildi. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemelerinde bilateral frontal loblar, her iki kapsula interna arka bacagı, pons ve nukleus dentatusta demiyelinizasyon izlendi. Bu bulgular esliginde MTHFR eksikliginden süphe edilen hastaya folinik asit, vitamin B12, metyonin ve betain tedavisi baslandı. Hastanın periferik kanından elde edilen DNA analizi sonucu MTHFR geninde homozigot c.1015T>G mutasyonu saptandı. Anne ve babanın asemptomatik heterozigot tasıyıcı oldukları gösterildi. Ancak tedaviye ragmen hastanın prognozu ölümcül seyretti.

Sonuç: MTHFR eksikliginde erken tedavi ile daha iyi prognoz elde edildigi bilindiginden; benzer olgularda çocuk hekimleri bu enzim eksikligini göz önünde bulundurmalıdır. Tasıyıcı olan ebeveynlere de diger gebelikler için prenatal tanı önerilmelidir
Introduction: Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) deficiency is a rare autosomal recessive disorder, caused by mutated alleles of the MTHFR gene. Since this enzyme catalyzes the conversion of 5, 10-methylenetetrahydrofolate to 5-methyltetrahydrofolate, its deficiency results in hyperhomocysteinemia, homocystinuria and hypomethionemia. The clinical manifestations vary from asymptomatic to fatal disease with severe neurodevelopmental delay and epileptic encephalopath.

Results: Our patient was a two-month old female born to consanguineous parents presenting with infantile spasms, hypotonia and microcephalus. She was transferred to our pediatric intensive care unit for respiratory failure. The biochemical work-up revealed low vitamin B12 level: 152.6 pg/ml (197-866 pg/ml), close to lower limit of folate: 4.62 ng/ml (3.1-17.5 ng/ml), increased homocysteine level: 9.85 nmol/ml (0-1 nmol/ml), and very low methionine level: 7.32 nmol/ml (19-51 nmol/ml). Magnetic resonance imaging of the brain showed white matter changes of the frontal lobes, posterior legs of capsula interna, pons and nucleus dentatus consistent with demyelination. MTHFR deficiency was suspected, and treatment with folinic acid, vitamin B12, methionine and betaine was initiated. The peripheral blood DNA analysis of the patient demonstrated a homozygous mutation of c.1015T >G in MTFHR gene. Both parents were confirmed to be asymptomatic heterozygote carriers. Despite treatment, the prognosis was fatal.

Conclusions: As related reports suggest better prognosis with early treatment, pediatricians need to consider MTHFR deficiency in similar cases. Prenatal diagnosis is available and should be encouraged for the future pregnancies
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Çatapat Zehirlenmesi
Firecracker Poisoning
S. Sahin, O. Arslanoglu Ç., V. Ugurlu
doi: 10.5505/cayb.2014.36855  Sayfalar 49 - 52
Amaç: Halk arasında çatapat olarak bilinen patlayıcı eglence oyuncaklarında asırı derecede zehirli sarı fosfor bulunmaktadır. Çikolata ve sekerlemeye benzerlikleri nedeniyle çocuklar tarafından yenilmesi ölümle sonuçlanan bu maddenin üretimi yasaklanmıs oldugu halde mahalle bakkallarında hala satılmaktadır. Bu konuya dikkat çekmek için bu sunumda Çocuk Acil Servisi’ne kusma yakınması ile getirilen bir sarı fosfor zehirlenme olgusunu sunmayı amaçladık.

Bulgular: Kusma nedeniyle Çocuk Acil Servisimize getirilen 7 yasında bir erkek hastanın öyküsü derinlestirildiginde yaklasık 10 saat önce bakkaldan çatapat aldıgı ve oynarken yanlıslıkla yedigini annesine söyledigi, fakat anne tarafından önemsenmedigi, ancak kusmalarının baslaması üzerine, çatapatı yedikten yaklasık 10 saat sonra Çocuk Acil Servisi’ne getirildigi ögrenildi. Birincil degerlendirmede solunum, dolasım ve görünümü normaldi.Sistemik muayene bulgularında anormallik yoktu.Ilk laboratuvar incelemelerine göre Hb;13.1 g/dL, Beyaz Küre Sayımı: 5200/mm3 ve Trombosit Sayısı: 254.000/mm3, Kan Gazı Analizi, Islev Fonksiyon Testleri, PTT ve INR aktivitesi normal aralıklardaydı. Çatapat yedigi ögrenilmesi üzerine bakılan serum fosfor düzeyinin 5.9 mg/dL olması nedeniyle akut fosfor zehirlenmesi düsünülerek hasta yogun bakım ünitesine alındı ve alkalinizasyon tedavisi baslanıldı. Takiplerinde laboratuvar ölçümleri serum fosfor, Karaciger Islev Testleri, Kanama Parametreleri normal olan hasta 72 saat sonra taburcu edildi. Taburcu edildikten iki gün sonra, hasta kusma nedeniyle tekrar Çocuk Acil Servisi’ne getirildiginde Karaciger Islev Testleri yüksek (ALT; 957 U/L ve AST; 434 U/L), INR aktivitesi 2.1, PTZ 20.7 sn ve PTT 62.7 sn olması üzerine tekrar yogun bakım takibine alındı. Taze dondurulmus plazma ve intravenöz NAC (100 mg/kg) tedavileri uygulandı. Hepatit Belirteçleri negatif olan ve enfeksiyon olasılıgı bulunmayan hastamızın klinik izleminde Karaciger Islev Testleri ve INR degeri normale döndü.

Sonuç: Yasaklanmıs olmasına ragmen, çatapat yapımında kullanılan sarı fosfor asırı derecede zehirleyici bir maddedir. Dokularda depolanabilir ve transplantasyon gerektirebilecek öldürücü akut karaciger yetmezligine neden olabilir. Bu nedenle, Çocuk Acil Servis çalısanları kusma ile gelen çocuklarda diger zehirlenmeler kadar çatapat zehirlenmesi olasılıgının farkında olmalıdır
Introduction: Extremely toxic yellow phosphorus exists in the exploding fun toy known as fire cracker among people. In this report, we aimed to present a yellow phosphorus poisoning case referred to our Pediatric Emergency Department due tovomiting and fever.

Results: A 7-year-old boy was brought to the Pediatric Emergency Department due to vomiting and history of firecracker ingestion10 hours ago. His physical examination was normal. According to his first laboratory investigations, Hb was 13.1 g/dL, WBC was 5200/mm3 and thrombocyte count was 254.000/mm3. The blood gas, liver function tests, PTT and INR activity were in normal range. However, after documentation of his high serum phosphorus level (5.9 mg/dL), the patient was admitted to the intensive care unit (ICU) considering acute phosphorus toxicity, and alkalinisation treatment was started. Follow- up laboratory measurements indicated that serum phosphorus, liver functions tests, bleeding parameters were normal. He was discharged after 72 hours with observation of adequate oral intake. Two days after his discharge, he had a second admission to the Emergency Department due to recurrence of fever and vomiting. Due to elevated liver enzymes and abnormal coagulation tests, (ALT 957 U/L,AST 434 U/L, INR 2.1, PT 20.7 sec., PTT 62.7 sec.), he was transferred to the ICU. Vitamin K, fresh frozen plasma and intravenous N-Acetyl cystein (100 mg/kg) treatments were introduced. His hepatitis serology was negative and infectious causes were not likely. The liver function tests and INR became normal at follow-up investigations of the patient.

Conclusion: Although it had been restricted due to extremely toxic effects, yellow phosphorus remains to be used in firecrackers. This substancecan be deposited within the tissues and may induce acute liver failure and be lethal if no transplantation is performed. Therefore emergency staff should be aware of yellow phosphorus intoxication due to firecracker ingestion as well as other ingestions in a child presenting with vomiting
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonunda Olası Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu
A Possible Diagnosis in Recurrent Pulmonary Infection: Foreign Body Aspiration
S. Bahaettin Öncü, Ahmet Güzel, Sule Paksu, Fatih Suna, Tugba Ayçiçek
doi: 10.5505/cayb.2014.66375  Sayfalar 53 - 56
Yabancı cisim aspirasyonu (YCA), çocukluk çagında önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Özellikle üç yasından küçük ve erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. Klinik bulgular hastanın yasına, aspire edilen materyalin boyutuna, cinsine, lokalizasyonuna ve havayolunda kalıs süresine baglı olarak degisir. Ani baslayan öksürük ilk ortaya çıkan ve en sık görülen belirtidir. Standart tedavisi bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılmasıdır. Burada tekrarlayan akciger enfeksiyonu ile basvuran yirmisekiz aylık bir hastada saptanan yabancı cisim aspirasyonu olgusu sunuldu
Foreign body aspiration (FBA) one of the most causes of childhood mortality and morbidity. Children under three years and in male is most common. Clinical findings are dependent to age of the patient's, the size and type of of aspirated material and ıt’s location and length of stay on the airway. Sudden onset cough is the most common and that first emerged symptom. Standard treatment is remove to the foreign body by bronchoscopy. Here, twenty-eight months of presenting with recurrent pulmonary infection, foreign body aspiration was presented
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Yutma Güçlüğü Tanısında Ne Kadar İleri Gidilebilir?
How Far Should We Go in the Diagnosis of Dysphagia?
Meltem Ugras, Suat Biçer, Neslihan Tasdelen, Ayça Vitrinel
doi: 10.5505/cayb.2014.81300  Sayfalar 57 - 60
Disfaji etiyolojisinde özofagus primer motilite bozuklukları, nörolojik hastalıklar, koroziv madde içimine baglı darlık, gibi birçok patolojik durum vardır. Bu yazıda, intrakranyal kitle nedeniyle yutma güçlügü ve kilo kaybı olan 6 yasındaki çocuk sunulmustur.
There are many pathological conditions in the etiology of dysphagia including primary esophageal motility disorders, neurological diseases, and stricture due to corrosive ingestion. In this article, we present a 6-years-old child who had dysphagia and weight loss caused by an intracranial mass lesion.
Makale Özeti | Tam Metin PDF