Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(5): 292-297

Elastic properties of the aorta in patients with erectile dysfunction: assessment by conventional and color tissue Doppler echocardiography

Ergün Seyfeli1, Sadık Görür2, Ferit Akgül1, Mustafa Gür3, Tünzale Seydaliyeva1, Fatih Yalçın1, Ahmet Namık Kiper2
1Mustafa Kemal University, School of Medicine, Department of Cardiology, Antakya/HATAY
2Mustafa Kemal University, School of Medicine, Department of Urology, Antakya/HATAY
3Harran University, School of Medicine, Department of Cardiology, Şanlıurfa

Objectives: It has been suggested that erectile dysfunction (ED) may be the first clinical reflection of vascular disease. We investigated the stiffness and elastic properties of the aorta by conventional and color tissue Doppler echocardiography (TDE) in patients with ED of vascular origin.
Study design: Thirty male patients with ED (mean age 52±8 years; range 41 to 73 years) were studied. Systolic and diastolic aortic diameters were measured by M-mode echocardiography to asses elastic properties of the aorta. Tissue Doppler velocities (S, E, and A cm/sec) of the upper and inferior aortic wall were measured by color TDE. Aortic strain and elasticity, and aortic stiffness index (ASI) were calculated. The results were compared with those of 30 healthy male controls (mean age 49 years).
Results: Systolic and diastolic pressures and aortic systolic and diastolic diameters differed significantly between the two groups (p=0.001, p=0.034, p=0.045, p=0.004, respectively). Compared to controls, ASI was significantly higher (p=0.007), and aortic strain (p=0.002) and S wave velocity of the upper wall (p=0.001) were significantly lower in patients with ED. Significant correlations were found between S wave velocity of the upper wall with ASI (r=-0.389, p=0.004), aortic strain (r=0.444, p=0.001) and elasticity (r=0.504, p<0.001), and between S wave velocity of the mitral lateral annulus and ASI (r=-0. 472, p<0.001) and aortic elasticity (r=0.533, p<0.001).
Conclusion: Erectile dysfunction of vascular origin is associated with increased aortic stiffness and decreased aortic elasticity, this may foreshadow other vascular system diseases having a silent course.

Keywords: Aorta/ultrasonography, arteriosclerosis/complications; coronary disease/physiopathology; echocardiography, doppler; impotence, vasculogenic.


Erektil fonksiyon bozukluğu olan hastalarda aortun elastik özellikleri: Konvansiyonel ve renkli doku Doppler ekokardiyografiyle değerlendirme

Ergün Seyfeli1, Sadık Görür2, Ferit Akgül1, Mustafa Gür3, Tünzale Seydaliyeva1, Fatih Yalçın1, Ahmet Namık Kiper2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Kardiyoloji Anabilim Dalı,Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı,Hatay
3Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,Hatay

Amaç: Erektil fonksiyon bozukluğunun (EFB) yaygın vasküler hastalığın ilk klinik yansıması olduğu sanılmaktadır. Bu çalışmada vasküler kökenli EFB olan hastalarda aortun sertlik ve elastik özellikleri konvansiyonel ve renkli doku Doppler ekokardiyografiyle (RDDE) değerlendirildi.
Çalışma planı: Çalışmaya EFB saptanan 30 erkek hasta (ort. yaş 52±8; dağılım 41-73) alındı. Aortun elastik özelliklerini değerlendirmek için M-mod ekokardiyografiyle aortun sistolik ve diyastolik iç çapları, RDDE ile aort üst ve alt duvar doku Doppler hızları (S, E, A cm/sn) ölçüldü. Aortun gerilimi, sertlik indeksi ve esnekliği hesaplandı. Sonuçlar, 30 sağlıklı erkek gönüllüden (ort. yaş 49) oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı.
Bulgular: Sistolik ve diyastolik kan basınçları ile aortun sistolik ve diyastolik çapları gruplar arasında anlamlı farklılık gösterdi (sırasıyla, p=0.001, p=0.034, p=0.045, p=0.004). Hasta grubunda aort sertlik indeksi yüksek (p=0.007), aort gerilimi (p=0.002) ve üst duvar S dalga hızı (p=0.001) anlamlı derecede düşük bulundu. Aort üst duvar S dalga hızı, aort sertlik indeksi (r=-0.389, p=0.004), aort gerilimi (r=0.444, p=0.001) ve esnekliği (r=0.504, p<0.001) ile; mitral lateral annulus S dalga hızı ise aort sertlik indeksi (r=-0. 472, p<0.001) ve aort esnekliği (r=0.533, p<0.001) ile anlamlı ilişki içindeydi.
Sonuç: Vasküler kökenli EFB’li hastalarda aort sertliği artmakta, esnekliği ise azalmaktadır. Bu nedenle EFB, sessiz seyreden diğer vasküler sistem hastalıklarının bir işaretçisi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Aort/ultrasonografi, ateroskleroz/komplikasyon; koroner hastalık/fizyopatoloji; ekokardiyografi, doppler; impotans, vaskülogen


Ergün Seyfeli, Sadık Görür, Ferit Akgül, Mustafa Gür, Tünzale Seydaliyeva, Fatih Yalçın, Ahmet Namık Kiper. Elastic properties of the aorta in patients with erectile dysfunction: assessment by conventional and color tissue Doppler echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(5): 292-297

Corresponding Author: Ergün Seyfeli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar