Ağrı. 2022; 34(2): 77-83 | DOI: 10.14744/agri.2019.01878  

Attitude changes toward chronic pain management of pain physicians in Türkiye during the COVID-19 pandemic

Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz1, Şebnem Rumeli2
1Department of Pain Medicine, Bursa City Hospital, Bursa, Türkiye
2Division of Pain Medicine, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Mersin University, Faculty of Medicine, Mersin, Türkiye

Objectives: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has led to a decrease or interruption of outpatient and elective interventional procedures of patients with chronic pain worldwide. This study aims to investigate the attitude changes of pain physicians in Turkey in the treatment of chronic pain patients and the compliance of these changes with the published guidelines.
Methods: A total of 113 pain physicians were sent an online questionnaire forms to be completed voluntarily.
Results: The questionnaire was completed by 61% (n=69) of the total physicians to whom it was sent to. The rate of physicians who did not request the COVID-19 polymerase chain reaction test from their patients before any interventional procedure was 48% (n=33). The rate of physicians who ignored the immunosuppressive effect and while prescribing opioids and did not reduce the opioid dose was 42% (n=29). The rate of physicians who did not reduce the corticosteroid dose they used in their interventional procedures was 61% (n=42). It was determined that 49.1% (n=28) of physicians who applied facet joint medial branch radiofrequency denervation (RFD) during the pandemic period decreased the number of diagnostic blocks they ap-plied compared to the pre-pandemic period. It was found that 51% (n=24) of the physicians who applied genicular nerve RFD during this period did not perform any diagnostic blocks.
Conclusion: It was found that the majority of physicians did not change their preferences in the dose and/or type of opioid and corticosteroid drugs, but they tended to reduce the number of diagnostic blocks they applied before facet joint medial branch/genicular RFD procedures.

Keywords: Chronic pain, coronavirus disease 2019, pain management, pain physician, pandemic, radiofrequency ablation.


Türkiye’deki algolog hekimlerin, COVID-19 pandemi döneminde kronik ağrı tedavisindeki tutum değişiklikleri

Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz1, Şebnem Rumeli2
1Ağrı Tıp Anabilim Dalı, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa, Türkiye
2Ağrı Tıbbı Anabilim Dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mersin, Türkiye

Amaç: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi bütün dünyada kronik ağrı hastalarının ayaktan tedavi ve elektif girişim-sel prosedürlerinin azaltılmasına veya kesintiye uğratıl-masına neden oldu. Bu çalışmada, pandemi döneminde Türkiye’deki algolog hekimlerin kronik ağrı hastalarının tedavilerindeki tutum değişiklikleri ve bu değişikliklerin yayımlanan kılavuzlara uygunluklarının araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Türkiye’de çevrim içi olarak ulaşım sağlanabilen 113 algoloji hekimine isteğe bağlı doldurulmak üzere anket gönderildi.
Bulgular: Anketin ulaştırıldığı ağrı hekimlerinin %61’i (n=69) anketi cevapladı. Hiçbir girişimsel işlem öncesi hastalarından CO-VID-19 polimeraz zincir reaksiyonu testi istemeyen hekimlerin oranı %48 (n=33) idi. Opiyoid reçetelerken immünsüpresif etkiyi önemsemeyen ve opiyoid dozunu azaltmayan hekimlerin oranı %42 (n=29) idi. Girişimsel işlemlerde uyguladıkları kortikosteroid dozunu azaltmayan hekimlerin oranı %61 (n=42) idi. Pandemi döneminde faset eklem median dal radyofrekans denervasyon uy-gulayan hekimlerin %49,1’inin (n=28) pandemi öncesine göre uyguladıkları tanısal blok sayısını azalttığı belirlendi. Bu dönemde geniküler sinir radyofrekans denervasyon uygulayan hekimlerin %51’inin (n=24) hiç tanısal blok uygulamadıkları tespit edildi.
Sonuç: Ülkemizdeki ağrı hekimlerinin çoğunun pandemi döneminde kronik ağrı hastalarının tedavisinde kullandıkları opiyoid ve kortikosteroid ilaçların doz ve/veya türlerindeki tercihlerini değiştirmedikleri ancak faset eklem median dal radyofrekans denervasyon/geniküler sinir radyofrekans denervasyon girişimleri öncesi uyguladıkları tanısal blok sayılarını azaltma eğilimin-de oldukları saptandı.

Anahtar Kelimeler: Ağrı hekimi, ağrı yönetimi, COVID-19, kronik ağrı, pandemi, radyofrekans ablasyon


Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Şebnem Rumeli. Attitude changes toward chronic pain management of pain physicians in Türkiye during the COVID-19 pandemic. Ağrı. 2022; 34(2): 77-83

Corresponding Author: Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar